Hoppa till innehåll

Information har nu samlats in om de 21 551 kemikalierna på EU-marknaderna för skydd av hälsa och miljö

Mediatiedote
1.6.2018 15.04 | Publicerad på svenska 8.6.2018 kl. 13.13
Pressmeddelande

Totalt 13 620 företag i Europa har lämnat in uppgifter om 21 551 kemikalier till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) då tidsfristen för REACH-registrering löpte ut den 31 maj 2018. Nu har den 10 år långa registreringsperioden av s.k. befintliga ämnen avslutats. Totalt gjordes nästan 90 000 registreringar, varav drygt 1 400 av finländska företag. Som en följd av REACH-förordningen har vi nu tillgång till mer information om kemikalierna i användning i Europa än någonsin tidigare.

Tukes fungerar som behörig myndighet för REACH-förordningen i Finland och samarbetar med kommissionen och ECHA för att implementera förordningen.

Syftet med REACH-registreringen är att samla in information om egenskaper hos kemiska ämnen och säkerställa att de används på ett sätt som är tryggt för hälsa och miljö. Företagen bär ansvaret för att informationen samlas in. Företag får inte tillverka eller importera till marknader i EU ett ämne som omfattas av registrering som sådant, i en blandning eller i en vara utan registrering. Principen är ”ingen information, inga marknader”.

REACH kommer från de engelska orden Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals.

Världens största legala offentliga kemikaliedatabas

ECHA har sparat informationen som lämnats in av industrin vid registreringen i sin databas och publicerar en del av informationen i databasen, världens största legala offentliga kemikaliedatabas.

Databasen ger goda förutsättningar för att skydda människor och miljön mot riskerna hos kemikalier. Myndigheterna använder informationen exempelvis för fastställande av EU-omfattande riskhanteringsåtgärder då det finns ett behov av detta, såsom vid begränsning av vissa användningsändamål för en kemikalie eller för att göra vissa användningsändamål tillståndspliktiga.

REACH-registreringen gäller företag som tillverkar eller importerar till EU kemiska ämnen i en omfattning som överskrider ett ton per år. Registreringen av kemiska ämnen på marknaderna skedde i tre steg på så sätt att stora tonmängder samt ämnen som ingav större betänkligheter registrerades först.

Den sista dagen för registrering av befintliga ämnen på marknaderna var den 31 maj 2018.

Nya ämnen ska registreras av företag innan den årliga gränsen för tillverkning eller import till EU, ett ton, överskrids.

Mer information

överinspektör Sari Tuhkunen tfn 029 505 2050 e-post i formatet [email protected]

ECHAs meddelande 1.6.2018
https://echa.europa.eu/sv/-/21-551-chemicals-on-eu-market-now-registered