Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen förbjöd användningen av dimetoat och desmedifam som växtskyddsmedel

31.5.2019 9.29 | Publicerad på svenska 7.6.2019 kl. 12.58
Nyhet

Europeiska kommissionen har beslutat förbjuda användningen av dimetoat mot skadedjur och desmedifam mot ogräs på sockerbetsodlingar. Det här beslutade majoriteten vid myndighetsmötet som hölls i Bryssel. Fyra verksamma ämnen godkändes på det mötet.

I Finlands register över växtskyddsmedel finns två preparat som innehåller dimetoat: Danadim Progress och Perfektion Top. De har godkänts att användas mot angrepp av bladlöss på spannmålsodlingarna och betflugor på sockerbetsodlingarna. Det finns tre preparat som innehåller desmedifam. Betanal Expert EC och Betasana Duo SC har godkänts för ogräsbekämpning på odlingar med socker-, foder- och rödbetor samt Betanal Progress SE mot ogräs på socker- och rödbetsodlingar.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fattar beslut om förbud för dessa preparat efter det att kommissionens förordning har trätt i kraft. I det skedet som Tukes förbjuder preparaten informeras även om övergångstider vad gäller försäljning och användning av dessa preparat.

Mötet godkände fyra verksamma ämnen

Myndighetsmötet godkände ett nytt verksamt ämne och dessutom beslutades om att förnya godkännandet av tre redan tidigare godkända verksamma ämnen. Nytt verksamt ämne inom EU är florpyrauxifen. Verksamma ämnen som har godkänts på nytt är 1-metylocyklopropen, dimethenamid-P och tolclofoss methyl.

Anledningen till förbud

Inom EU görs med bestämda mellanrum en bedömning av de verksamma ämnena i alla växtskyddsprodukter och huruvida de ska godkännas. Dimetoat har första gången godkänts i EU år 2007 och desmedifam år 2005. Nu är den nya bedömningen av dimetoat och desmedifam klar.

Enligt ett sammandrag från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) orsakar användningen av dimetoat stor risk för däggdjur, nyttiga leddjur och bin. Livsmedel som innehåller rester av dimetoat och dess viktigaste metabolit ometoat kan utgöra en risk för konsumenterna. Ometoat har konstaterats ha mutagena effekter. Dessutom kan man inte utesluta att preparatet i samband med spridning och hantering utgör en risk för arbetstagare, utomstående och boende.

Enligt EFSA:s sammandrag utgör all slags användning av desmedifam en risk för däggdjur och fåglar. Hormonstörande egenskaper kunde inte heller uteslutas. En del av det verksamma ämnets metaboliter har klassificerats som mutagena, det vill säga har inverkan på arvsmassan (DNA) och är carcinogena, alltså eventuellt cancerframkallande (klass 2). Det är möjligt att konsumenterna utsätts för dem i form av resthalter.

Närmare upplysningar om EFSA:s slutsatser:

dimetoat

desmedifam

Mer information:

överinspektör Liisa Hirvonen (desmedifam), tfn 029 5052 040, [email protected]

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 093, [email protected]