Hyppää sisältöön

EU:n komissio kielsi dimetoaatin ja desmedifaamin käytön kasvinsuojeluaineina

31.5.2019 9.29
Uutinen

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn dimetoaatin ja sokerijuurikkaan rikkakasviaineen desmedifaamin. Asiasta päätti Brysselissä pidetyn viranomaiskokouksen määräenemmistö. Samassa kokouksessa hyväksyttiin neljä tehoainetta.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on kaksi dimetoaattia sisältävää valmistetta, Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä. Desmedifaamia sisältäviä valmisteita on kolme. Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä ja Betanal Progress SE -valmiste sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee kieltopäätökset näistä valmisteista sen jälkeen, kun komission asetus tulee voimaan. Tukes tiedottaa valmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevista siirtymäajoista siinä vaiheessa, kun se kieltää valmisteet.

Kokous hyväksyi neljä tehoainetta

Viranomaiskokous hyväksyi uuden tehoaineen ja lisäksi se päätti kolmen aiemmin hyväksytyn tehoaineen uudelleenhyväksymisestä. EU:ssa uusi tehoaine on florpyrauksifeeni. Uudelleen hyväksytyt tehoaineet ovat 1-metyylisyklopropeeni, demetenamidi-P ja tolklofossimetyyli.

Kieltojen syyt

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Dimetoaatti on ensimmäisen kerran hyväksytty EU:ssa vuonna 2007 ja desmedifaami 2005. Dimetoaatin ja desmedifaamin uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) yhteenvedon mukaan dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Kuluttajille aiheutuu riskiä, jos ravinnossa on jäämiä dimetoaatista ja sen tärkeimmästä aineenvaihduntatuotteesta ometoaatista. Ometoaatilla on todettu olevan mutageenisia vaikutuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä tapahtuvasta altistumisesta aiheutuvaa riskiä työntekijöille, sivullisille ja asukkaille.

EFSAn yhteenvedon mukaan desmedifaamin kaikista käytöistä aiheutuu riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksiakaan ei voitu sulkea pois. Osa tehoaineen aineenvaihduntatuotteista on luokiteltu mutageenisiksi eli perimään (DNA) vaikuttaviksi ja karsinogeeniseksi eli mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (luokkaan 2). On mahdollista, että kuluttajat altistuvat niille jäämien kautta.

Lisätietoa, linkki EFSAn päätelmiin:

dimetoaatti

desmedifaami

Korjaus 3.6.2019: Tolklofossimetyyli on uudelleen hyväksytty tehoaine, ei uusi tehoaine EU:ssa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Liisa Hirvonen (desmedifaami), p. 029 5052 040, [email protected]

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 093, [email protected]