EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten

Tukes 11.8.2015 15.38
Pressmeddelande

Internationella cancerforskningsinstitutet IARC som lyder under Världshälsorganisationen (WHO) har publicerat en rapport där man föreslår att växtskyddsmedlet glyfosat som är i allmän användning ska klassificeras som sannolikt cancerframkallande för människan. Inom EU kommer resultaten i rapporten att utnyttjas vid bedömning av godtagbarhet för glyfosat från och med 2016. 

En artikel baserad på förhandsuppgifter ur IARC-rapporten publicerades redan i mars 2015 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology. Huruvida glyfosat är säkert att använda som växtskyddsmedel har sedan dess diskuterats livligt både internationellt och här hemma i Finland. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har detta år fått motta ett flertal frågor om medlet.

I vissa länder i Europa har de politiska beslutsfattarna redan lagt fram förslag på att begränsa eller förbjuda användning av medlet, men tills vidare väntar man i samtliga medlemsländer på EU:s gemensamma beslut om godtagbarhet. I anslutning till detta har man inom EU även inväntat IARC:s forskningsrapport.     EU-kommissionen gav i april 2015 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA befogenhet att bedöma påståendena om karcinogenicitet i rapporten innan beslutet om godtagbarhet för glyfosat fattas.

 - Tyskland, som bedömt glyfosat, sätter sig in i den publicerade forskningsrapporten. I september diskuterar sakkunniga i medlemsländerna medlet, varefter EFSA presenterar sina egna utlåtanden om riskerna hos glyfosat för EU-kommissionen.  Beslutet om godtagbarhet för glyfosat fattas av medlemsländernas ständiga kommité utgående från kommissionens beslutsförslag, beskriver direktör för Tukes kemikalieprodukttillsyn Kaija Kallio-Mannila processens skeden.

 Tukes följer aktivt bedömningen av glyfosat och deltar i beslutsfattandet.

 Tills vidare godkänt i hela Europa

 Användningen av glyfosat som verksamt ämne är godkänd inom EU fram till slutet av 2015. Inom den europeiska gemenskapen får endast sådana växtskyddsmedel användas vars verksamma ämnen är godkända av EU. Godtagbarheten bedöms med tio års intervall.

Det bedömningsarbete kring växtskyddsmedel som pågår inom EU har fördelats mellan medlemsländerna. Tyskland har utarbetat en utvärdering om glyfosat. I utvärderingen kom det inte fram några allvarliga bekymmer om hälsoriskerna av glyfosat. Ett expertmöte som Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA arrangerade i februari 2015 kom fram till samma resultat.

 I IARC:s riskbedömning placerar sig glyfosat i klass 2A (IARC-klassificering) – sannolikt cancerframkallande för människan. I vår livsmiljö och mat finns även ett flertal andra föreningar som återfinns i samma klass. Exempel på ämnen som återfinns i klass 1, cancerframkallande ämnen, är asbest, virkesdamm, tobaksrök samt alkoholdrycker.

 Glyfosat introducerades på marknaden i början på 1970-talet och har använts i Finland sedan 1976. Det är det mest sålda verksamma ämnet i Finland.

 För närvarande ingår 45 stycken preparat som innehållr glyfosat i Tukes växtskyddsmedelsregister. Glyfosatpreparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på icke-odlade områden. Från och med november 2015 får preparat godkända för proffsanvändning endast köpas av personer som avlagt växtskyddsexamen.  Alla preparat som innehåller glyfosat är inte godkända för konsumentbruk.   Uppifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister (www.tukes.fi/sv/Register/Vaxtskyddsmedelsregister).

Länkar:
Tukes meddelande 21.5.2105

Närmare upplysningar:

Kaija Kallio-Mannila tfn 029 5052 036