Hoppa till innehåll

Farliga tatueringsfärger, kosmetikaprodukter, smycken och insektsmedel har dragits tillbaka från marknaden i fjol

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.3.2024 8.30 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 10.08
Pressmeddelande

I fjol hittade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i kemikalietillsynen flera farliga produkter på marknaden i Finland som inte var förenliga med krav och ålade företagen att dra dem tillbaka från marknaden. Bland produkterna fanns bland annat kosmetika som innehöll förbjudna ämnen, tatueringsfärger och smycken, insektsmedel som inte hade tillstånd eller som marknadsfördes felaktigt samt textilier utan märkningar om fibersammansättning.

Tukes utövar tillsyn över kosmetika- och kemikalieprodukter på marknaden, biocider såsom insektsmedel, växtskyddsmedel, smycken och bland annat märkningar om fibersammansättningar på textilier. Den tillsyn som Tukes utövar är riskbaserad och projektartad. Ansvaret för säkerheten för produkter på marknaden vilar på tillverkaren, importören och distributören. Myndigheter granskar inte kosmetika, kemikalieprodukter, smycken eller textilier på förhand. Ett undantag är flera biocider och alla växtskyddsmedel som kräver ett godkännande och tillstånd från Tukes innan de kan släppas ut på marknaden i Finland.  

Reproduktionstoxiska ämnen i kosmetika

I fjol omfattades totalt 190 kosmetiska produkter av Tukes tillsyn. Tillsynen över kosmetika har som mål att dra tillbaka produkter som är farliga och inte är förenliga med krav från marknaden och ge information till företag om skyldigheter enligt lagstiftningen. Tukes får information om farlig kosmetika bland annat från EU:s Safety Gate-system, konsumenters anmälningar eller sin egen tillsyn. Tillsynen genomförs riskbaserat för produkter som redan finns på marknaden. 

I fjol fick Tukes kännedom om 70 farliga kosmetikaprodukter via EU:s Safety Gate-system. På europeiska marknaden hittades exceptionellt mycket kosmetika som innehöll det reproduktionstoxiska ämnet BHMC (alltså Butylphenyl Methylpropional) som även kallas för Lililal. Lilial hittades i 11 kosmetikaprodukter på finska marknaden, i synnerhet i parfymer och deodoranter. Efter att Tukes tog kontakt drog företagen tillbaka dessa produkter från försäljningen och distributionskedjorna. I sex fall genomfördes dessutom en återkallelse, det vill säga begärde företagen slutanvändare att returnera produkterna till försäljningsstället. 

– Då det gäller kosmetika är situationen på den finländska marknaden god i jämförelse med den europeiska marknaden. När man i Europa gjort över tusen anmälningar om farlig kosmetika, har man i Finland endast hittat 11 av dessa samma farliga kosmetikaprodukter, berättar Anna Vuori, överinspektör vid Tukes.

Tatueringsfärger innehöll kobolt, nickel eller bly 

Vad gäller färger för tatuering och permanent pigmentering begränsades för ett par år sedan tusentals farliga ämnen, till exempel cancerframkallande och mutagena ämnen, reproduktionstoxiska ämnen, hudsensibiliserande och hudirriterande ämnen. Tukes övervakar tatueringsfärgernas säkerhet och överensstämmelse med kraven riskbaserat och i form av projekt. 

Tukes fick kännedom om farliga tatueringsfärger på den europeiska marknaden via Safety Gate-systemet. Även i Finland såldes farliga tatueringsfärger som hittats på EU-marknaden. Sju tatueringsfärger drogs tillbaka från marknaden på grund av kemiska risker. I tatueringsfärgerna fanns det till exempel kobolt, arsenik, nickel eller bly i för höga halter. Tatueringsfärgerna som dragits bort från marknaden kan ses i registret över farliga produkter. Företagen ålades att återkalla de farliga tatueringsfärgerna även från slutanvändarna, alltså returnera dem till försäljningsstället.  

Obligatoriska fibersammansättningsmärkningar på textilier saknades 

Enligt EU-bestämmelser ska det på textilier som säljs till konsumenter finnas en märkning som anger av vilka fibrer textilen består. I Finland ska märkningar om fibersammansättningar tillhandahållas på finska och svenska. Tukes fick ett par år sedan till uppgift att utöva tillsyn över märkningar om fibersammansättningar. I fjol utövade Tukes tillsyn över märkningar om fibersammansättningar på 226 textilier. I 171 produkter var märkningarna som sig bör och i 48 fall konstaterades brister som Tukes instruerade att ska korrigeras. I sju fall saknades märkningar om fibersammansättning på finska helt och hållet. För dessa produkter fastställde Tukes tillfälligt försäljningsförbud, eftersom företaget inte vidtog åtgärder för att åtgärda bristerna trots Tukes uppmaning. Produkterna som meddelades försäljningsförbud kan ses i registret över farliga produkter.

– Märkningar om fibersammansättningar på textilier ger konsumenter nyttig information för fattande av köpbeslut.  En del konsumenter vill till exempel undvika konstfibrer, och för andra kan det vara viktigt att det inte finns något animaliskt i produkten, säger Sanna Vartiainen, överinspektör vid Tukes. 

Insektsmedel som marknadsförts felaktigt eller saknat tillstånd 

I marknadskontrollen av biocider behandlades 75 fall som hänförde sig till anmälningar till Tukes eller Tukes egna observationer om försäljning eller användning av biocidprodukter som inte var förenliga med krav i Finland. Av fallen hänförde sig 41 st., alltså över hälften, till insektsmedel. 

Bristen på överensstämmelse i fråga om insektsmedel gällde antingen felaktig marknadsföring eller brister avseende försäljningstillstånd. Sju produkter avsedda för djur marknadsfördes som insektsmedel, trots att produkterna inte innehöll verksamma ämnen som godkänts för insektsmedel. Nio produkter var till salu utan försäljningstillstånd. Av dessa hade fyra haft ett försäljningstillstånd tidigare, men tillståndet hade gått ut och inget nytt tillstånd hade sökts för produkterna. De insektsmedel som såldes utan tillstånd drogs tillbaka från marknaden.

Tukes deltog även i ett EU-projekt för biocider. I projektet utövade deltagarländerna tillsyn över totalt 3500 produkter under åren 2022–2023. I 18 procent av dessa produkter konstaterades betydande brister och i 19 procent lindriga brister. Bristerna gällde till exempel felaktig marknadsföring eller avsaknad av tillstånd för produkterna. En slutrapport har publicerats om projektet på ECHAs webbplats

Inga kemiska brister konstaterades i växtskyddsmedel 

I fjol behandlade Tukes totalt 34 tillsynsfall som hänförde sig till växtskyddsmedel. Prover på växtskyddsmedel skaffades från importörers lager och försäljningsställen på olika håll i Finland. Produkterna analyserades kemiskt i ett ackrediterat testlaboratorium och dessutom kontrollerades märkningar på produkternas förpackningar. Alla produkter som testades (17 st.) fyllde kraven i fråga om kemiska analyser. I cirka en fjärdedel konstaterades mindre brister i märkningar. De ansvariga företagen åtgärdade bristerna efter att Tukes tagit kontakt med dem. 

Bly, kadmium och fel stämplar konstaterades i smycken

Tukes gjorde cirka 200 tillsyns- och rådgivningsbesök till butiker som säljer ädelmetallprodukter och metallsmycken. I produkterna upptäcktes kemiska risker, såsom för höga bly- eller kadmiumhalter. Många produkter marknadsfördes felaktigt som guld- eller silverprodukter, trots att de endast var guld- eller silverfärgade. Tukes ålade företagen att dra tillbaka 11 ädelmetallprodukter eller metallsmycken från marknaden på grund av för höga bly- eller kadmiumhalter eller felaktiga stämplar. Mer information om smycken som dragits tillbaka från marknaden finns i registret över farliga produkter och meddelandet Brister i ädelmetallprodukter konstaterades vid Säkerhets- och kemikalieverkets tillsyn.

Mer information lämnas av:
Överinspektör Anna Vuori (Kosmetika och tatueringsfärger), tfn 029 5052 035
Överinspektör Sanna Vartiainen (textilier), tfn 029 5052 096
Överinspektör Jussi Ollikka (biocider, t.ex. insektsmedel, växtskyddsmedel), tfn 029 5052 086
Överinspektör Anneli Pärnänen (ädelmetallprodukter), tfn 029 5052 637
e-postadresser: [email protected]

Länkar:
Registret över farliga produkter
Farliga produkter på EU:s webbplats Safety Gate

 

Tillbaka till toppen