Hoppa till innehåll

Fel typ av skruv kan orsaka att konstruktioner rasar – Tukes har fått anmälningar om tillbud

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.11.2022 8.35 | Publicerad på svenska 16.11.2022 kl. 9.57
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om tillbud där användningen av fel typ av skruv har orsakat att ställningar och konstruktioner av trä har rasat. Tukes har låtit testa skruvar från olika tillverkare och utrett med vilka uppgifter skruvar i lös vikt säljs till konsumenter och yrkesmässiga användare. Enligt Tukes observationer berättar man inte tillräckligt noga i järnhandeln om vilket användningsändamål lösviktsskruvar lämpar sig för, så det är svårt för köparen att välja rätt skruv för rätt användningsändamål.

I alla butiker berättar man inte tillräckligt noga om skruvarnas användningsändamål

Vid de tillsynsbesök som gjordes i järnhandeln observerades att korrosivitetsklass och uppgift om produktgodkännande för skruvar som säljs i lösvikt inte framgår av lösviktshyllan på ett tillräckligt tydligt sätt. Mycket ofta saknas uppgiften helt. 

–  Dessa uppgifter bör alltid vara tillräckligt väl synliga så att konsumenten eller yrkespersonen vet under vilka förhållanden skruven kan användas. I allmänhet är skruvar som säljs i lösvikt elförzinkade skruvar i korrosivitetsklass C1, som är avsedda endast för torra inomhusutrymmen, säger överinspektör Petri Kulmala från Tukes. 

Användning av fel typ av skruv har orsakat att konstruktioner rasat

Tukes har fått kännedom om flera fall där dessa lösviktsskruvar i korrosivitetsklass C1 avsedda för torra inomhusutrymmen har använts för bärande tillfälliga och permanenta träkonstruktioner utomhus. Sådana konstruktioner har varit till exempel hemmabyggda tak och förråd eller ställningar som byggts för bygg- eller underhållsarbeten och som har rasat när skruvförbandet gett efter. Även jakttorn för älgjakt har rasat som en följd av att skruvförband gett efter.

– Konsumenterna bör fästa uppmärksamhet på förband som påverkar säkerheten även i små konstruktioner och byggnader och använda rätt slags byggprodukter i dem. I husbyggnadsprojekt deltar normalt alltid en byggnadskonstruktör som dimensionerar konstruktionerna och väljer skruvar av rätt typ och storlek för träförband. Av säkerhetsskäl rekommenderar Tukes att anlita en yrkesman för att konstruera bärande träförband även för byggnader och konstruktioner som inte kräver bygglov, råder Kulmala. 

–  Även sådana byggnader som enligt till exempel kommunens eller stadens byggnadsordning inte kräver tillstånd, ska ändå uppfylla markanvändnings- och bygglagens krav på användningssäkerhet, fortsätter Kulmala.

I Finland ska för strukturella träförband utomhus användas väderbeständig skruv, det vill säga skruvar i minst korrosivitetsklass C2. Det ingår inte i standardens krav att ange korrosivitetsklassen, men en del tillverkare anger den. Korrosivitetsklassen anges alltid separat från CE-märkningen på paketet eller i dokument som följer med paketet. 

Skruvar uppvisade brister i tester 

Tukes har i år låtit testa skruvar i provningslaboratoriet Eurofins Expert Services. Till testerna valdes produkter från sex olika tillverkare där användningsområdet var tillverkning av bärande och icke bärande träkonstruktioner och -förband. Alla skruvar var tillverkade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Proverna införskaffades i järnvaruhandeln. Alla skruvar var CE-märkta antingen genom en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning (ETA). 

Syftet med testerna var att klargöra om skruvarna uppfyller standardens krav och de prestanda som tillverkaren uppgivit. För produkterna testades skruvarnas yttermått, flytmoment, draghållfasthet och vridhållfasthet. 

Enligt testerna observerades brister i den största delen av skruvarna, och deras egenskaper motsvarade inte de uppgifter som lämnades om dem. Flera tillverkares skruvar uppfyllde inte standardens krav och inte angivna prestanda. Också innehållet i prestandadeklarationerna hade brister. I en del angavs till exempel inte alls skruvens dimensioner, som innermåttet på det gängade skaftet, gängans längd och inte huvudets diameter. Dessa mått behövs för att beräkna hållfastheten för träförband.

En del av de testade skruvarnas längd överensstämde inte med standarden. Hos två tillverkare var flytgräns och draghållfasthet lägre än angivna värden och de uppfyllde inte de krav som ställs på dessa egenskaper i standarden EN 14592. 

Tukes utreder bristerna som observerades under testningen tillsammans med importörer och distributörer och säkerställer att skruvarna med korrigerande åtgärder motsvarar de värden som anges i prestandadeklarationen. 

Mer information: 
Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741
[email protected]

Termförklaringar

Prestanda:    Produktegenskaper som ska uppges för den aktuella byggprodukten enligt en harmoniserad produktstandard.

Prestandadeklaration:     I prestandadeklarationen anges alla de värden på byggproduktens egenskaper som krävs för att uppfylla de nationella myndighetsföreskrifterna.

Korrosivitetsklass:    Korrosionsklassen (viktförlust för det granskade materialet) kan bestämmas experimentellt eller genom att använda klimatdata och en formel som ges i standarden för varje material. 

Tillbaka till toppen