Hoppa till innehåll

Felaktig elanslutning orsakade serie av byggnadsbränder i Lieksa

Mediatiedote
Utgivningsdatum 24.5.2022 8.52 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 9.50
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett den olycka som inträffade den 18 december 2021 i Lieksa, där flera byggnadsbränder uppstod till följd av en felaktig funktionsmanöver i en transformatorstation. Utredningsrapporten av olyckan har publicerats på Tukes webbplats.

Händelseförloppet som ledde till olyckan i eldistributionsnätet fick sin början den 30 november 2021 vid servicearbeten. Det uppstod ett oförutsett problem på transformatorstationen som matade in el på 110/20 kV till skadestället, till följd av vilken kopplingsavbrottet som gjorts för servicearbetet inte kunde återställas till det normala anslutningsläget enligt planerna. I den oförutsedda felsituationen var man tvungen att planera en funktionsmanöver som ersättning för kopplingsutrustningen.

Det snöar mycket under vintrarna i det område som distributionsnätet omfattar. Lördagen den 18 december 2021 föll ett träd som stod utanför ledningsområdet på grund av upplega på en 20 kV luftkabel, vilket orsakade ett nätfel. Den felaktiga och farliga funktionsmanövern i samband med servicearbetet och kabeln som skadats på grund av det fallna trädet orsakade tillsammans en serie byggnadsbränder och risk för elolyckor på ett stort område.

På grund av det felaktiga anslutningsläget var samordningen av felskyddet för transformatorstationens 20 kV matningsfack och användningen av utrustningen inte förenliga med bestämmelserna. De väsentliga säkerhetsfunktionerna fungerade inte vid felsituationen och den riskfyllda användningen som pågick en längre tid upptäcktes inte i övervakningen av nätet.

Enligt olycksutredningen grundade sig riskbedömningen för säker verksamhet i samband med den oförutsedda förändringen och det genomförda beslutet om anslutning på bristfälliga uppgifter, vilket medförde en felaktig förmodan om att felskyddet skulle fungera enligt kraven vid användning.

En avgörande faktor som ledde till olyckan anses även vara att elnätets övervakningssystem genererar de uppgifter om larm som gäller säkerhet och om förändringar i lägesinformationen som en enda, oprioriterad förteckning på basis av vilken anställda vid kontrollrummet har svårt att dra slutsatser om användningen av nätet och fastställa lösningar om nödvändiga åtgärder. 

Rekommendationer i syfte att förebygga liknande olyckor

1. En fallspecifik säkerhetskontroll, på basis av tillräckligt detaljerade uppgifter, ska alltid som en fast del ingå i olika anslutningslägen i nätet och i ändringar på grund av nätets struktur. När kopplingar planeras ska det standardenliga skriftliga förfarandet som etablerats inom branschen för högspänningsarbeten iakttas vid utarbetande av kopplingsprogrammet.

2. Enligt elsäkerhetslagen ska elanläggningar användas så att de inte medför fara för någons liv, hälsa eller egendom. Nätinnehavaren bör därför ha rutiner genom vilka säkerheten i användningen av nätet övervakas och felsituationer åtgärdas utan dröjsmål för att bibehålla säkerheten.  

I larm till kontrollrummet ska det tydligt framgå vilken betydelse larmet har för säkerheten.

3. Transformatorstationer använder sig av kopplingsutrustning av olika typer och åldrar. I säker användning av elanläggningar ska det säkerställas och sörjas för att det alltid finns tillgång till aktuella dokument som anger bland annat anläggningsspecifika skyddsväxlingar och tillåtna anslutningslägen.

4. I transformatorstationernas skyddssystem, modernisering av stationer som redan är i drift och i ändringar i stationernas skydd ska målet vara en skyddsteknik som i sig är säker oberoende av användarens agerande.

– I nätbolagen och industrin är det bra att bedöma sin egen verksamhet jämfört med dessa rekommendationer och försäkra sig om att dokumenten om elsäkerhet och skydd är tillräckliga och aktuella, säger sektionschef Janne Kinnunen från Tukes.

Mer information lämnas av:

överinspektör Juha-Pekka Törmälä, tfn 029 5052 217
sektionschef Janne Kinnunen, tfn 029 5052 188
e-postadresserna har formatet [email protected]

Bilagor:

Utredningsrapport (på finska)

Powerpoint-presentation om olycksutredning (på finska)