Hoppa till innehåll

Fler och fler konsumenter är intresserade av solel – Tukes får anmälningar om felaktiga installationer

Mediatiedote
Utgivningsdatum 26.9.2022 8.11 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 14.46
Pressmeddelande

Ökningen av elpriserna och behovet av att spara energi har fått konsumenterna att bli allt mer intresserade av solcellssystem. Varje vecka får Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ett flertal frågor om installation av och säkerhet i solcellssystem av både installatörer och konsumenter. Det har också kommit anmälningar till Tukes om felaktiga och okvalificerade installationer. När det gäller el- och brandsäkerheten är det mycket viktigt att en expert inom elbranschen som är insatt i solcellssystem anlitas vid installationen.

Ett korrekt dimensionerat, installerat och underhållet solcellssystem är ett säkert, kostnadseffektivt och långsiktigt sätt att producera ren energi. Däremot kan en felaktig installation orsaka systemfel, utebliven funktion och tillbud. Innan man skaffar sig ett solcellssystem är det bra att sätta sig in i temat ordentligt. På Tukes webbplats  finns samlad information om rätten att installera solpaneler och tekniska krav för installationen. 

Installationsfel och försummelser som kommit till Tukes kännedom

Tukes har fått kännedom om fall av felaktiga och okvalificerade installationer av solcellssystem. Slarv har visat sig både vid installationsarbeten och vid ibruktagningsbesiktningar. Man har inte alltid känt till de tekniska kraven för systemet. 

– Problem har till exempel uppstått vid montering och skydd av kablar. Det har hänt att kablar inte har fästs alls eller så har kablar kopplats ihop med varandra med fel kopplingar. Systemet bör ändå tåla mekanisk belastning i årtionden och även vinterförhållanden, så fästen och skydd måste vara sådana att de inte kommer ner tillsammans med snö och is från taket, säger Sakari Hatakka, överinspektör vid Tukes.

– Installationer ha gjorts utan erforderlig rätt till elinstallationer vid fastigheter, vilket inte är i överensstämmelse med lagstiftningen. Tukes har fått kännedom om och vid kontroller har det framkommit fall där elentreprenörens ibruktagningsbesiktning som förutsätts i elsäkerhetslagen, den så kallade självgranskningen, har utförts på ett allvarligt bristfälligt sätt eller inte alls, berättar Hatakka. 

Vad bör konsumenten veta om solcellsinstallationer?

För att säkerställa säkerheten börjar du med att välja ett pålitligt och sakkunnigt företag som leverantör av solcellssystemet, ett företag som har tillräcklig tidigare erfarenhet av installationer av solcellssystem och rättigheter till installationsarbeten. Installatörens rätt att utföra elarbeten kan kontrolleras i Tukes register.

Solcellssystemet ska genomgå en ibruktagningsbesiktning innan anläggningen tas i bruk. Vid ibruktagningsbesiktningen ska beställaren få ett ibruktagningsbesiktningsprotokoll undertecknat av en yrkesperson inom elbranschen. Det är en skriftlig försäkran från den entreprenör som ansvarar för installationen av systemet om att systemet har installerats i enlighet med säkerhetskraven. I protokollet ska ingå mät- och testresultat samt uppgifter om den ansvarige elentreprenören som är upptagen i Tukes register, samt om ansvarspersonen, det vill säga ledaren för elarbetena. I ibruktagningsbesiktningen av solcellssystemet ingår specifika tester för systemet, vilkas resultat ingår i ibruktagningsbesiktningsprotokollet.

–  Elentreprenören ansvarar för hela systemets säkerhet och för att installationen är korrekt. Elentreprenören ska övervaka att solpanelsystemet och ledningssystemen installeras med yrkesskicklighet och i enlighet med kraven, betonar Hatakka.

 Det är bra att aktivt övervaka utrustningens funktion. Om systemet inte fungerar normalt, bör du kontakta leverantören eller underhållet av systemet. 

Olika system – olika krav

Solcellssystemen kan delas in i två grupper: så kallade offgrid-system som är fristående samt system som fungerar parallellt med distributionsnätet.

Fristående system installeras i bland annat sommarstugor och byggnader som saknar elanslutning. Dessa system installeras i allmänhet som 12V/24V likströmssystem (DC) och kräver då ingen separat rätt att utföra elarbeten. Tillräcklig grundläggande kunskap och förmåga att följa installationsanvisningarna behövs ändå alltid. Det är installatören som har ansvar för att genomförandet görs säkert. För konsumenten är det säkrast att skaffa en färdig paketlösning, där systemtillverkaren har valt säkra och kompatibla komponenter. 

Ett system som fungerar parallellt med elnätet, såsom ett solcellssystem som kopplas till elnätet i en bostads- eller lantbruksfastighet, är en installationshelhet som förutsätter att installatören har rätt att utföra elarbeten. För att koppla ett solcellssystem till distributionsnätet krävs också tillstånd av det regionala distributionsnätsbolaget. 

Tills vidare ganska få bränder i solcellssystem 

–  Solcellssystemet, liksom andra elsystem, är förknippat med en risk för brand.
Antalet bränder som fått sin början i solcellssystem är fortfarande ganska litet i Finland, hittills har de varit cirka tio per år, säger Jani Jämsä, riskhanteringschef vid räddningsverket i Södra Savolax.

–  Kända brandorsaker och funktionsstörningar som orsakar brandrisk är fel i kablage och kopplingar samt batteribränder i systemet. Vanliga brandorsaker är även fel i systemen på grund av en mekanisk skada, skador som orsakats av fåglar och gnagare samt slarvigt eller egenhändigt gjorda installationer och otillräcklig uppföljning av systemet.

– I takt med att solcellssystemen blir vanligare bör brandsäkerheten uppmärksammas. Räddningsverken håller på att utarbeta en gemensam anvisning för att förbättra säkerheten i solcellssystemen, berättar Jämsä.

Mer information: 

överinspektör Sakari Hatakka, Tukes, tfn 029 5052 562
e-post: [email protected]

riskhanteringschef Jani Jämsä, Södra Savolax räddningsverk, tfn 040 129 5196 (brandsäkerhet)
e-post: [email protected]

Mer information till konsumenterna (på finska) finns på Motivas webbplats: Aurinkosähkö  och  Aurinkosähkön paloturvallisuus  

 

Tillbaka till toppen