Hoppa till innehåll

Förra året anmäldes över 3 400 farliga produkter till EU:s Safety Gate-system – antalet anmälningar om kosmetika ökade avsevärt

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.3.2024 15.01 | Publicerad på svenska 14.3.2024 kl. 15.29
Pressmeddelande

I fjol gjordes 3 412 anmälningar om produkter på EU-marknaden som konstaterats vara farliga till det europeiska varningssystemet för farliga produkter (Safety Gate Rapid Alert System). Antalet anmälningar ökade med över tusen från åren innan och var större än någonsin förut. Ökningen av antalet anmälningar beror främst på det stora antalet anmälningar som gjordes om kosmetikaprodukter (över 1 100 st.). Finland gjorde 80 anmälningar till systemet om bland annat leksaker, elektriska anordningar och apparater.

I dag 14.3.2024 har den europeiska kommissionen publicerat förra årets statistik om anmälningar som gjordes till varningssystemet för farliga produkter och de fortsatta åtgärder som gjordes på grund av dem. Marknadskontrollmyndigheterna i Europa har en lagstadgad skyldighet att göra en anmälan till Safety Gate när de upptäcker produkter på marknaden som medför allvarliga risker samt att uppge vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja riskerna. 

– Med hjälp av Safety Gate-systemet kan myndigheterna snabbt utbyta information om farliga produkter för att de effektivt ska kunna dras tillbaka från EU:s marknad. Då förblir uppgifter om farliga produkter inte enbart i ett land, berättar ledande expert vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Reija Sironen.

Den sammanställda informationen om farliga produkter publiceras även på Safety Gates officiella webbplats, där konsumenter och företag exempelvis kan kontrollera huruvida en viss produkt har dragits tillbaka från marknaden i ett annat land, och undersöka vilka risker som i allmänhet har konstaterats för olika produktgrupper. 

Bland fjolårets anmälningar är kosmetika den vanligaste produktkategorin 

För första gången var kosmetika den vanligaste produktkategorin bland anmälningarna med en andel på över 30 % av alla anmälningar som gjordes i systemet under fjolåret. I flera nya kosmetikaprodukter påträffades den förbjudna substansen BMHCA (Butylphenyl Methylpropional), som även benämns Lilial. Användningen av Lilial i kosmetikaprodukter har förbjudits redan 1.3.2022, eftersom substansen är skadlig för reproduktionsförmågan. Kosmetikaproduker får inte innehålla carcinogena, reproduktionstoxiska eller mutagena ämnen. Framför allt Italien och Ungern gjorde anmälningar om kosmetikaprodukter. 

– På basis av de Safety Gate-anmälningar som lämnades in av andra länder påträffades 11 produkter som innehöll lilial på den finländska marknaden år 2023. Lilial påträffades exempelvis i olika dofter såsom parfymer. Efter att Tukes tog kontakt drog företagen tillbaka dessa produkter från försäljningen och distributionskedjorna.  Då det gäller kosmetika är situationen på den finländska marknaden god i jämförelse med den europeiska marknaden, berättar överinspektör vid Tukes Anna Vuori.

Efter kosmetika var de vanligaste produktkategorierna bland förra årets anmälningar leksaker, motorfordon och elapparater. De vanligaste riskerna som de farliga produkterna medför är exempelvis kemiska risker, skador på kroppsytan och kvävning. Utöver i kosmetika påträffades även kemiska risker exempelvis hos leksaker och smycken. Kvävningsrisk orsakades exempelvis av små delar som kan lossna från leksaker.  

Finland anmälde 80 farliga produkter till systemet  

I fjol gjordes det 80 anmälningar till Safety Gate i Finland. De myndigheter som utövar tillsyn över produkter lämnar anmälningar exempelvis utifrån enskilda marknadskontrollfall och resultaten av kontrollprojekt. De största produktgrupperna bland de anmälningar som Finland lämnade var leksaker (24 anmälningar), elapparater (20) samt maskiner och tillbehör för dessa (10). Bland de anmälningar Finland gjorde var den vanligaste risken som produkter medförde kemisk risk, exempelvis ftalater i leksaker och en alltför hög halt av nickel som löstes ur hårspännen. Andra vanliga risker bland de anmälningar Finland gjorde var elektrisk stöt och kvävning. 

EU:s nya allmänna produktsäkerhetsförordning medför ändringar även i Safety Gate 

Den allmänna produktsäkerhetsförordningen (GPSR) medför även nya funktioner i Safety Gate. I fortsättningen kommer konsumenter och andra berörda parter att via Safety Gate kunna lämna anmälningar till kommissionen om produkter som kan medföra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet. Kommissionen undersöker dessa anmälningar och levererar vid behov informationen till de relevanta medlemsstaterna. Företag och tillhandahållare av webbmarknadsplatser kommer också att ha skyldighet att till myndigheterna anmäla deras farliga produkter och olyckor som orsakats av produkterna via Safety Business Gateway-systemet. I förordningen definieras även bland annat myndigheternas tidsfrister för anmälning av produkter som medför en allvarlig risk, och för de vidare anmälningar som förknippas med dessa. 

Förordningen om allmän produktsäkerhet tillämpas från och med 13.12.2024.

Ytterligare information:

Ledande expert Reija Sironen (Safety Gate-systemet), tfn 029 5052 016 (från och med 15.3.) 
Mika Toivonen, gruppchef, tfn 029 5052 653 (14.3.) 
Överinspektör Anna Vuori (kosmetika), tfn 029 5052 035
e-postadresser: [email protected]

Länkar:

Safety Gate-statistik och årsrapporter på EU-kommissionens webbplats 

Anmälningar om farliga produkter på Safety Gates officiella webbplats 

 

Tillbaka till toppen