Hoppa till innehåll

Försäljningen, lagringen och användningen av triflusulfuron-metylpreparat upphör

Utgivningsdatum 26.3.2024 12.34
Nyhet

Godkännandet av triflusulfuron-metyl förnyades inte inom EU. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som innehåller dessa verksamma ämnen samt bestämt övergångstider för försäljning, destruering av lagervaror och användning av preparaten.

I Finland finns det två preparat som innehåller triflusulfuron-metyl i växtskyddsmedelsregistret: Safari (reg. nr. 1737) och Maatilan TF-Sulfuroni 3 (reg. nr. 3211). Båda är godkända i Finland för bekämpning av ogräs i socker- och foderbetsodlingar.

I enlighet med EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2513 lät man bli att förnya godkännandet för det verksamma ämnet i preparatet, triflusulfuron-metyl. Tillstånden för preparat innehållande detta verksamma ämne ska återkallas enligt tidsplanen i förordningen.

Tukes har beviljat följande övergångstider för preparaten:

  • Försäljning och distribution upphör 20.6.2024.
  • Användning, lagring och destruering av lagervaror upphör 20.8.2024.

När tidsfristen för lagerhållning och användning har förfallit, kommer Tukes att ta bort preparaten från växtskyddsmedelsregistrets godkända preparat. Därefter ska de produkter som fortfarande finns kvar förstöras som farligt avfall.

Skäl till att inte godkänna

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ansåg att en central oro är förorening av grundvattnet orsakad av en av triflusulfuron-metyls hälsomässigt viktiga metaboliter, IN-JU122. Denna metabolit förutses förekomma i större mängder än tillåtet i grundvattnet på de områden där triflusulfuron-metyl skulle användas. 

Myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade också att triflusulfuron-metyl har hormonstörande egenskaper som kan ha negativa effekter på människors hälsa. Myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade dessutom att riskbedömningen gällande exponering via konsumenternas föda inte har kunnat slutföras. 

På grund av de nämnda slutsatserna medför det verksamma ämnet sådana risker för miljön och människors hälsa att det verksamma ämnet inte får förnyat godkännande.

Kommissionens förordning (EU) 2023/2513 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet triflusulfuron-metyl

Länk till Efsas slutsatser om triflusulfuron-metyl

Länk till EU:s databas över verksamma ämnen

Ytterligare information:
överinspektör Sanni Toratti, tfn 029 5052 210 
e-post: [email protected]
Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel

Tillbaka till toppen