Hyppää sisältöön

Triflusulfuroni-metyylivalmisteiden myynti, varastointi ja käyttö päättyy

Julkaisuajankohta 26.3.2024 12.34
Uutinen

Triflusulfuroni-metyyliä ei hyväksytty EU:ssa uudelleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut tätä tehoainetta sisältävien valmisteiden luvat ja asettanut valmisteiden myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajat.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on kaksi triflusulfuroni-metyyliä sisältävää valmistetta: Safari-valmiste (rek.nro. 1737) ja Maatilan TF-Sulfuroni 3 -valmiste (rek.nro. 3211). Molemmat on hyväksytty Suomessa rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

EU:n komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/2513 mukaisesti valmisteen tehoaine, triflusulfuroni-metyyli, jätettiin hyväksymättä uudelleen. Kyseistä tehoainetta sisältävien valmisteiden luvat tulee peruuttaa asetuksen aikataulun mukaisesti.

Tukes on myöntänyt valmisteille seuraavat siirtymäajat:

  • Myynti ja jakelu päättyy 20.6.2024.
  • Valmisteiden käyttö, varastointi ja varastojen hävittäminen päättyy 20.8.2024.

Kun varastoinnille ja käytölle asetettu määräaika on mennyt umpeen, Tukes poistaa valmisteet kasvinsuojeluainerekisterin hyväksytyistä valmisteista. Tämän jälkeen jäljelle jääneet valmisteet tulee hävittää vaarallisena jätteenä.

Hyväksymättä jättämisen syy

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) katsoi, että yksi keskeinen huolenaihe on triflusulfuroni-metyylin yhden terveysperusteisesti merkittävän aineenvaihduntatuotteen, IN-JU122:n, aiheuttama pohjaveden saastuminen. Kyseistä aineenvaihduntatuotetta ennustetaan esiintyvän sallittua suurempia määriä pohjavesissä niillä alueilla,  missä triflusulfuroni-metyyliä käytettäisiin. 

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että triflusulfuroni-metyylillä on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvaa altistumista koskevaa riskinarviointia ei voitu saattaa loppuun. 

Mainittujen johtopäätösten takia tehoaine aiheuttaa sellaisia riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle, ettei tehoainetta hyväksytä uudelleen.

Komission asetus (EU) 2023/2513 triflusulfuroni-metyylin hyväksymättä jättämisestä

Linkki EFSA:n päätelmiin triflusulfuroni-metyylistä

Linkki EU:n tehoainetietokantaan

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanni Toratti, p. 029 5052 210 
sähköposti: [email protected]
Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista

 
Sivun alkuun