Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat

Tukes 9.11.2017 13.16
Pressmeddelande

Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller denna gång den majoritet som krävs bakom sitt förslag.

Beslutet om glyfosat har debatterats hela hösten, men ett tillräckligt antal medlemsländer ställde sig inte bakom förslaget. Medlemsländerna fattar beslut om godkännande av glyfosat tillsammans med kommissionen.

På den permanenta kommitténs föregående möten föreslog kommissionen att glyfosat skulle godkännas för 10 år i stället för normala 15 år. Redan då fördes preliminära diskussioner om att godkänna kortare tidsperioder.

På den permanenta kommitténs möte i dag föreslog kommissionen att glyfosat skulle godkännas för fem år.  Inte heller detta förslag godkändes av en tillräcklig majoritet av medlemsländerna. Sammanlagt 14 medlemsstater var för kommissionens förslag, medan 9 var emot och 5 röstade blankt. Kommissionens förslag kommer härnäst att behandlas av omprövningskommittén. Tidpunkten för följande möte är ännu inte känd.

Den senaste tiden har glyfosat orsakat mycket diskussion på grund av misstankar om att ämnet är cancerframkallande. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) klassificerar inte glyfosat som cancerframkallande. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har kommit till samma slutsats och har dessutom fastställt att glyfosat inte rubbar hormonfunktionen. EFSA har också gått igenom hela riskbedömningen av det verksamma ämnet, vilket kommissionens ursprungliga förslag också var baserad på. Inga nya undersökningar av den aktiva substansen krävs.

Förnyelsen av tillstånden för glyfosatpreparat ska ansökas om inom tre månader från att den aktiva substansen godkänts. Medlemsländerna ska besluta om fortsättningen för tillstånden för preparaten inom ett år från godkännandet av den aktiva substansen. Tidigare har man förbjudit försäljningen och distributionen av preparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talgamin), som bedöms som skadligt. De kan användas fram till 31.3.2018, då preparaten försvinner ur växtskyddsmedelsregistret.

Frågor i anslutning till ett nytt godkännande av glyfosat behandlas på kommissionens webbplats. Där finns det mer information om situationen för det verksamma ämnet.

Även EFSA har sammanställt ett informationspaket om glyfosat.

På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat (på finska).

Närmare uppgifter:

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029-5052 036

Överinspektör Päivi Arvilommi, tfn 029 5052 021

[email protected]