EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat

Tukes 27.11.2017 17.22
Pressmeddelande

Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställde sig bakom kommissionens förslag, och glyfosat godkändes för fem år.

Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades föregående gång 9.11.2017 på mötet för EU-kommissionens ständiga kommitté. Då fick kommissionens förslag om att godkänna glyfosat för fem år inte kvalificerad majoritet i omröstningen, och därför vidarebefordrades ärendet till omprövningskommittén.

På omprövningskommitténs möte i dag föreslog kommissionen fortfarande godkännande för fem år, och 18 medlemsländer ställde sig bakom förslaget, vilket räckte till för beslutet. Nio länder var emot förslaget och ett land röstade blankt. Godkännandet av glyfosat gäller således till slutet av 2022.

I utkastet till en förordning om glyfosat konstateras att den aktiva substansen uppfyller kriterierna för godkännande enligt förordningen om växtskyddsmedel och att glyfosat därför kan godkännas. Även om det finns omfattande forskning om den aktiva substansen pågår många nya studier, och vetenskapen och tekniken utvecklas i snabb takt. Dessa omständigheter och den mycket utbredda användningen av glyfosat beaktades när beslutet om tiden för godkännande fattades.

Den senaste tiden har glyfosat orsakat mycket diskussion på grund av misstankar om att ämnet är cancerframkallande. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) klassificerar inte glyfosat som cancerframkallande. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har kommit till samma slutsats och har dessutom fastställt att glyfosat inte rubbar hormonfunktionen. EFSA har också gått igenom hela riskbedömningen av det verksamma ämnet, vilket kommissionens ursprungliga förslag också var baserad på. Inga nya undersökningar av den aktiva substansen krävs.

Förnyelsen av tillstånden för glyfosatpreparat ska ansökas om inom tre månader från att den aktiva substansen godkänts. Medlemsländerna ska besluta om fortsättningen för tillstånden för preparaten inom ett år från godkännandet av den aktiva substansen. Tidigare har man förbjudit försäljningen och distributionen av preparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talgamin), som bedöms som skadligt. De kan användas fram till 31.3.2018, då preparaten försvinner ur växtskyddsmedelsregistret.

Tukes administrerar ett register över godkända växtskyddsmedel.

Frågor i anslutning till ett nytt godkännande av glyfosat behandlas på kommissionens webbplats. Där finns det mer information om situationen för den aktiva substansen.

Även EFSA har sammanställt ett informationspaket om glyfosat.

På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat.

Närmare uppgifter:

Ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

Överinspektör Liisa Hirvonen, tel. 029 5052 040

[email protected]