Att använda glyfosat vid växtskydd väcker frågor

Tukes 21.5.2015 9.12
Pressmeddelande

 


Säkerhets- och kemikalieverket
(Tukes) har fått ett flertal förfrågningar om säkerheten av glyfosat efter att den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology i våras publicerade en artikel om hälsoeffekter och sannolika cancerfarlighet av glyfosat. I en omfattande utvärdering över glyfosatens säkerhet beredd av tyska myndigheter kom det dock inte fram några allvarliga bekymmer. Glyfosat är godkänd som verksamt ämne i EU fram till slutet av 2015.

I mars konstaterades i en artikel i vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology att glyfosat borde klassificeras som sannolikt cancerframkallande ämne för människor. Utvärderingen som består av flera undersökningar har verkställts av Internationella cancerforskningsinstitutet IARC (International Agency for Research on Cancer) som lyder under Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization).

– Artikelns påståenden är något man måste ta på allvar, men i det här skedet kan Tukes inte ta ställning till undersökningsresultaten av den orsaken att den ursprungliga undersökningsrapporten ännu inte finns att tillgå. Man vet inte heller vilket material som utgör grunden för misstänkanden om glyfosatens cancerfarlighet, säger gruppchef Eija-Leena Hynninen från Tukes.

Av tidskriftsartikeln framgår inte om utvärderingen är baserad på undersökningar med glyfosat som verksamt ämne eller med en produkt som innehåller glyfosat. Ett verksamt ämne och en växtskyddsmedelsprodukt kan ha mycket olika verkningar.

Enligt vad Tukes har fått veta utkommer den slutgiltiga rapporten om IARC:s utvärdering i juni. Utvärderingens slutresultat tas i beaktande i EU när det är dags att besluta om glyfosatens godtagbarhet. 

Godtagbarheten av verksamma ämnen bedöms i EU med tio års intervall

I Europeiska gemenskapets område får användas endast de växtskyddsmedel vars verksamma ämnen har godkänts av EU. Produkter som innehåller dessa ämnen godkänns på nationell nivå om de uppfyller förutsättningarna för godkännandet. Innan produkten godkänns bedöms dess miljö- och hälsorisker.

Bedömningsarbete kring växtskyddsmedel som pågår inom EU har fördelats mellan medlemsstaterna. Godtagbarheten av verksamma ämnen bedöms med tio års intervall. Godkännandet av glyfosat gäller till slutet av 2015.

Tyskland hade som uppgift att upprätta en utvärdering om glyfosat, särskilt om de nya undersökningarna. I den omfattande utvärderingen kom det inte fram några allvarliga bekymmer om hälsoriskerna av glyfosat. Ett expertmöte som Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA (European Food Safety Authority) arrangerade i februari 2015 kom fram till samma resultat.

Europeiska kommissionens, EFSA:s och medlemsstaternas slutgiltiga ståndpunkt till glyfosatens godtagbarhet beslutas mot slutet av 2015.

Vad är glyfosat? Fem fakta: 

  • Glyfosat kom på marknaden i början av 1970-talet och har använts i Finland sedan 1976.
  • Tukes växtskyddsmedelsregister omfattar för närvarande 41 produkter som innehåller glyfosat (maj 2015).
  • Glyfosatprodukter har godkänts för att användas för bekämpning av ogräsväxter i trädgårdar, på åkrar, i skogar och på icke-odlade områden. Uppgifterna om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i växtskyddsmedelsregistret som förvaltas av Tukes (www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri).
  • Glyfosat är det mest sålda verksamma ämnet i Finland. Under de senaste åren har försäljningen minskat – men år 2013 uppgick mängden ännu till 550 ton.
  • Det finns flera orsaker varför försäljningen av glyfosat har minskat, t.ex. odlingstekniska skäl. Dessutom har ämnets användningsbestämmelser och -mängder ytterligare preciserats. Det är också möjligt att användningen är nu anpassad till olika behov bättre än tidigare.


Mer information:
 

Gruppchef Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

Överinspektör Sirpa Luomahaara, tfn 029 5052 038

E-post: [email protected]