Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar

Tukes 19.7.2011 13.47
Pressmeddelande

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs. EU-kommissionen och medlemsländerna föreslår inga nya begränsningar för användningen av glyfosat. I EU är glyfosat godkänt fram till utgången av 2015. Tyskland börjar inom ett par år omvärdera glyfosat i enlighet med det ursprungliga programmet.

Rapporten Roundup and birth defects - Is the public being kept in the dark?, som publicerats av organisationen Earth Open Source och väckt uppseende i medierna på senaste tiden, behandlades när sektionen för växtskyddsmedel inom den Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa höll möte i Bryssel i torsdags 14.7. Före mötet hade Tyskland utvärderat denna så kallade Robinsonrapport och konstaterat att det inte finns behov av att sätta upp nya begränsningar för användningen av glyfosat. Rapporten innehöll ingen ny information som förutsätter omedelbar omvärdering av glyfosat eller talar för begränsningar i användningen av glyfosat.

Vid godkännandet av växtskyddsmedel har skyddet av konsumenter en viktig roll. I rapporten påtalas det att artiklar som publicerats av opartiska forskare inte beaktas i tillräcklig utsträckning vid riskbedömningar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har nyligen utarbetat en vägledning om innefattande av artiklar som publicerats i vetenskaplig litteratur i forskningsmaterialet om växtskyddsmedel. Denna nya vägledning följs även vid omvärderingen av glyfosat.

I rapporten framförs generell kritik mot principerna för den nuvarande riskbedömningen av alla kemikalier. Rapporten ifrågasätter även principerna för de internationellt godkända OECD-testinstruktionerna och god laboratoriepraxis. EFSA framhåller vikten av att inom EU tillämpa internationellt godkända riskbedömningsprinciper. Vid utvecklingen av riskbedömningsprinciperna beaktas resultaten av den senaste vetenskapliga forskningen.

I Finland har preparat som innehåller glyfosat sedan 1976 allmänt använts för bekämpning av ogräsväxter. Registret över växtskyddsmedel upptar 37 olika handelspreparat.

Mer info:

Eija-Leena Hynninen, sektionschef, tfn 010 6052 049

Sari Autio, överinspektör, tfn 010 6052 026

[email protected]