Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning

Tukes 25.9.2017 13.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål. Tukes har fått kännedom om fall där man kan ha sprutat glyfosat i en spannmålsåker före tröskning. Målet för besprutningen har varit att snabbt göra skörden redo för tröskning, dvs. att med hjälp av glyfosat forcera skördens mogning.  

Tukes tar restprover på spannmål om det finns en stark misstanke om missbruk av glyfosat.

- I år har vi redan tagit ett prov i en veteåker på grund av misstanke om missbruk av glyfosat. Vi fick reda på fallet genom en angivelse till en NTM-central, berättar överinspektör Lotta Kaila hos Tukes. 

Tukes reagerar på alla angivelser med anknytning till glyfosat.

- Ett prov tas dock enbart om det finns tillräckligt starka argument för att ta det. Enbart en spruta för växtskyddsmedel på en åker på hösten betyder inte att det förekommer olaglig spridning av växtskyddsmedel på åkern, säger Lotta Kaila.

Missbruk av växtskyddsmedel föranleder sanktioner när det gäller jordbruksstöd. Användning av skörden till livsmedel eller foder förbjuds om det medför fara för människors eller djurs hälsa.

Tukes påminner också om att användning av vissa preparat som innehåller glyfosat är tillåten för bekämpning av kvickrot i mogna korn- och havrebestånd, om fukthalten i spannmålet är under 30 procent och skörden används till djurfoder.

Övervakningen av växtskyddsmedelsanvändningen utförs av Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) enligt anvisningar från Tukes och Landbygdsverket.

Glyfosat är en aktiv sbustans som används i preparat avsedda för bekämpning av ogräsväxter. Glyfosatpreparat är godkända för användning vid ogräsbekämpning i trädgårdar, på åkrar, i skogar och i oodlade områden. Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.        

Mer information:

överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084, e-post: [email protected]