Det slutliga beslutet om glyfosat låter vänta på sig

Tukes 30.6.2016 10.08
Pressmeddelande

Godkännandet av glyfosat, som används för bekämpning av ogräs, har fått förlängd tid.  Efter ett halvår av intensiva diskussioner har kommissionen kommit fram till att ett beslut om godkännande fattas omedelbart när Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) klassificeringsförslag är tillgängligt. Ett beslut om användning av ämnet som växtskyddsmedel måste dock fattas före 31.12.2017. Sannolikt kommer ärendet följande gång upp till behandling i EU nästa vår.

EU:s omprövningskommitté behandlade ett fortsatt godkännande av glyfosat på midsommarafton.  Kommittén fick inte kvalificerad majoritet för kommissionens förslag, så kommissionen hade möjlighet att fatta beslut utan medlemsländerna. Kommissionen beslutade den 29 juni att bevilja glyfosat förlängd tid fram till 31.12.2017. Det gällande godkännandet av glyfosat löper ut 30.6.2016. Kommissionen strävade i ett halvt års tid efter att få en klar kvalificerad majoritet av medlemsstaterna bakom sig, men misslyckades.  Finland har förordat ett fortsatt godkännande av glyfosat.

– Det politiska spelet har tyvärr kört över riskbedömningen i detta fall och fått orimliga proportioner som påverkat medlemsstaternas röstningsbeteende, säger gruppchef Kaija Kallio-Mannila på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes beslut baserar sig uttryckligen på bedömningen av de risker som de aktiva substanserna medför och på de riskhanteringsåtgärder som fastställs för preparat på basis av riskbedömningen.

Internationella cancerforskningsinstitutet IARC, som lyder under WHO, publicerade sommaren 2015 en bedömning enligt vilken glyfosat sannolikt är ett ämne som är cancerframkallande för människor. IARC:s publikation har i offentligheten gett upphov till en livlig diskussion om glyfosatets godtagbarhet.  Tyskland, som rapporterat om glyfosat, har gått igenom IARC:s undersökningar och i mars 2016 lämnat in ett klassificeringsförslag rörande påståendena om glyfosatets cancerogenicitet till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). I det presenterade förslaget föreslås inte cancerogenicitetsklassificering för glyfosat, dvs. glyfosat är inte ett cancerframkallande ämne. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är inne på samma linje.  ECHAs riskbedömningskommitté behandlar klassificeringsförslaget som förväntas vara klart nästa vår.

Godkännandet av glyfosat gäller fram till 31.12.2017 då kommissionen senast ska fatta beslut om godkännande.

Närmare upplysningar:

Ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-post: [email protected]