Hoppa till innehåll

God praxis: Säkerhetskontroll av husbolagets lekplats

Utgivningsdatum 1.12.2020 9.33
Nyhet

Husbolaget ansvarar för säkerheten på lekplatser och gårdsområden i gemensam användning. För husbolags gemensamma gårdsområden bör det endast anskaffas lekredskap som lämpar sig för allmänt bruk och uppfyller standarden SFS-EN 1176 . Lekplatsens säkerhet garanteras dock inte genom lekplatsutrustning som överensstämmer med standarden, utan lekplatsen kräver regelbunden uppföljning och regelbundet underhåll under hela sin livslängd.

Bild: Underlaget av säkerhetssand ska vändas med spade tillräckligt djupt och över hela fallområdet, inte bara under gungan.

Många säkerhetsåtgärder på lekplatsen, som montering av lekredskap, omfattande bedömning av reparationsbehov eller förnyelse av hela lekplatsen, bör utföras av fackmän. Trots detta kan de boende i husbolaget också göra mycket själva för säkerheten på lekplatsen och för att förlänga dess livslängd. Nedan ges tips för husbolagets egen säkerhetskontroll av lekplatsen:

  1. Allmän ordning på gården:  Städa bort trasiga leksaker. Kontrollera att det är tillräckligt bra sikt till lekplatsen. Vid behov kan belysningen ökas eller växtligheten gallras. Kontrollera samtidigt att det inte finns glasbitar eller andra farliga föremål på lekområdet. Avlägsna samtidigt egna konstruktioner som kan medföra fara från gården: till exempel snören eller rep som hänger från lekredskap och stora stenar eller andra föremål som finns på fallområdet.
  2. Visuell kontroll av lekredskap: Gungor, klätterställningar, rutschkanor och andra lekredskap bör ständigt kontrolleras visuellt. Det är till hjälp för att förutse större reparationer och förebygga olyckor. Fäst särskild uppmärksamhet på skicket för kedjor, schackel och sitsar i gungor, träkonstruktioner (t.ex. rötskador, flisning i ytan) och på att lekredskapen sitter fast ordentligt i underlaget. 
  3. Säkerhetssand och andra fallunderlag: Säkerhetssanden på lekredskapens fallområde bör vid behov vändas så att underlaget inte blir hårt. Skyffla till exempel tillbaka sand som flyttats bort från gungorna till fallområdet. Om det finns för lite säkerhetssand eller om det växer gräs i det eller om det har blandats med andra markämnen, ska fallunderlaget förbättras grundligare eller förnyas helt. 
  4. Användargrupper: Alla redskap och leksaker passar inte nödvändigtvis för alla åldrar. Skaffa lekredskap som passar husbolagets behov, tänk speciellt på de minsta barnen.
  5. Observerade säkerhetsbrister: Säkerhetsbrister som observerats på lekplatsen bör först meddelas husbolagets styrelse, disponent eller fastighetsskötselbolag. Vid behov kan vem som helst anmäla saken till Tukes. Husbolag har en lagstadgad skyldighet att till Tukes anmäla en allvarlig olycka eller ett tillbud som skett på en lekplats. Anmälan kan göras på Tukes webbplats
  6. Tänk också på: För offentliga lekplatser, till exempel sådana som kommunen upprätthåller, krävs en informationsskylt där bland annat lekplatsens namn, adress och upprätthållarens kontaktuppgifter framgår. På husbolagens lekplatser krävs inte någon sådan separat informationsskylt, eftersom till exempel säkerhetsbrister kan anmälas direkt till husbolagets styrelse, disponent eller fastighetsskötselbolag och lekplatsens adress är samma som husets adress. 

Vid mera omfattande besiktningar av lekplats och vid bedömning av reparationsåtgärder bör efter behov externa besiktningsmän användas eller redskapstillverkaren kontaktas direkt. Underhåll och reparationer av lekplatsen bör göras planerat enligt redskapstillverkarens anvisningar. Observationer, genomförd service och reparationer bör dokumenteras. 

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes i sina webbnyheter exempel på god praxis i anslutning till kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer. 

Mer information: 

överinspektör Jaakko Laitinen, tfn: 029 5052 194, [email protected]