Brister i underhåll av luktgassystem orsak till olyckan i massafabriken i Veitsiluoto, Kemi

Tukes 9.3.2017 21.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med sin olycksutredning om explosionen och läckan i ett insamlingssystem för starka luktgaser som inträffade i Stora Enso Abp:s fabriker i Veitsiluoto i Kemi den 7.11.2016. Den främsta orsaken till explosionen var att vattenlåset hade torkat, och till följd av det kom det in extra syre som blandades med luktgaserna. När man bytte ut de sprängbleck som hade gått sönder i luktgassystemet efter explosionen började det snabbt läcka ut luktgaser från systemet, och de bristfälligt skyddade anställda exponerades för starka luktgaser.

Till följd av läckaget fördes en av de anställda till sjukhus för vård, två fördes till observation och två fick första hjälpen på plats.

Starka luktgaser är väldigt lättantändliga och giftiga att andas in. Starka luktgaser innehåller svavelväte, andra svavelföreningar, metanol och terpentin. Luktgaserna uppstår i olika skeden av produktionen, och för att minska miljöutsläpp och luktolägenheter är det viktigt att de samlas in. Luktgaser från massafabriker är en känd risk som man ska beakta när man använder och underhåller luktgassystem.

Insamlingssystemet för starka luktgaser i fabrikerna i Veitsiluoto hade haft flera störningar under år 2016. I samband med insamling av starka luktgaser i mars 2016 skedde, inom loppet av en vecka, tre explosioner som ledde till att sprängbleck gick sönder. I juni 2016 skedde en större explosion i en mätbehållare med vitlut i massafabriken. Metallbehållaren som hade en volym på nio kubikmeter gick då sönder. Efter explosionerna vidtog man flera reparations- och förbättringsåtgärder för luktgassystemet och man beställde en extern utredning. Det var många åtgärder som behövde vidtas, och renoveringsprojektet var fortfarande inte helt klart när olyckan i november skedde.

Explosioner gjorde att sprängbleck gick sönder och när de byttes uppstod ett läckage

Den 7.11.2016 inträffade en explosion i insamlingssystemet av de starka luktgaserna, då det kom in extra syre insamlingssystemet.  Vattenlåset, som hade torkat ut på grund av att flödesrotametern hade blivit tilltäppt, gjorde att luft kunde ta sig in i luktgaslinjen som har ett undertryck. Den explosiva gas- och luftblandningen antändes sannolikt av en gnista som orsakades av statisk elektricitet. Man hade redan tidigare observerat brister i luktgaslinjens jordning.

Till följd av explosionen gick fyra av luktgassystemets sprängbleck sönder. Sprängblecket är en del av rörsystemet som kontrollerat går sönder och kan bytas ut. Det skyddar resten av anordningen från för högt över- eller undertryck.

När man bytte ut sprängblecken ändrades flödena inuti luktgaslinjen och systemet började läcka starka luktgaser. Bytet av sprängblecken påbörjades under nattskiftet och då hade de anställda som gjorde bytet en bärbar gasmätare och andningsskydd med sig. De anställda som fortsatte bytet under morgonskiftet hade inte motsvarande utrustning. Då luktgassystemet snabbt började läcka gas förlorade en av de anställda som bytte sprängbleck medvetandet.

Förebyggande underhåll är viktigt för att förhindra olyckor

Tukes ansåg att det var viktigt att utreda orsakerna till olyckan, eftersom det hade uppstått upprepade störningar i insamlingssystemet av luktgaser under 2016. I utredningen observerades brister både i skicket på insamlingssystemet av de starka luftgaserna och i arbetssätten i samband med underhållsarbeten.

För att förhindra liknande olyckor föreslår utredningsgruppen i sin rapport flera generella åtgärder som berör hela branschen. Tukes rekommenderar att massafabriker och andra företag inom processindustrin sätter sig in i rekommendationerna i olycksfallsutredningsrapporten och går igenom om man känner till vilka system som är viktigast ur ett processäkerhetsperspektiv och om det finns något att förbättra vad gäller det förebyggande underhållet av dessa. Man bör fästa särskild uppmärksamhet på föråldrade system och om det finns ett behov av att förnya dem. Tukes kommer att gå igenom rekommendationerna med företag under periodiska besiktningar. När det gäller det förebyggande arbetet är det av yttersta vikt att hantera processäkerheten. Underhållsarbete som orsakas av störningar borde man endast behöva göra i undantagsfall.

- Processtörningar borde man i första hand klara av att förhindra. Om störningar inträffar är det viktigt att utreda orsakerna till dem och att lösa orsakerna. Dessutom är det viktigt att man ger anvisningar om hur man ska agera vid störningar, säger ordföranden för olycksfallsutredningsgruppen, överinspektör Aki Ijäs på Tukes.

Förhandsservice och underhåll av utrustning som används för att hantera och förvara farliga kemikalier har stor betydelse ur ett förebyggande perspektiv. När man planerar för investeringar ska man också förbereda sig inför att systemen blir äldre och kan ha ett behov av att förnyas.

- Underhållet borde vara förebyggande, så att det inte uppstår avvikelser och olyckor. Att reparera och utreda problem med föråldrad utrustning och utrustning som är i dåligt skick går långsamt, och risken för olyckor är stor, säger Ijäs.

- Riskhantering i anslutning till att utrustning i produktionsanläggningar blir äldre har också blivit ett nytt krav i föreskrifterna.

Länkar:
Sammanfattning av olycksraporten
Olycksfallsutredningsrapporten
(på finska)
Powerpoint (på finska)
Video (på finska)

Mer information:
Aki Ijäs, ordförande för olycksfallutredningsgruppen, överinspektör, tfn 029 5052 682
Kati Hietamäki, medlem i olycksfallsutredningsgruppen, överinspektör, tfn 029 5052 011                         
[email protected]