Hoppa till innehåll

Brister i funktionssäkerheten hos kolmonoxidvarnare – sluta använda produkten och returnera den till butiken

Tukes
3.9.2015 8.02
Pressmeddelande

Hos fem olika modeller av kolmonoxidvarnare har hittats allvarliga brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Största delen av de testade kolmonoxidvarnarna visade sig inte fungera vid testerna eller deras funktionsduglighet återställdes inte efter en hög halt av kolmonoxid. Tukes har krävt att importörer, tillverkare och distributörer samlar in redan köpta produkter av konsumenterna och tar produkterna ur försäljning. Tukes uppmanar konsumenterna att sluta använda de modeller av kolmonoxidvarnare som inte fungerat vid testerna och returnera produkterna till butiken.

Tukes undersökte larmkänsligheten hos sammanlagt sex kolmonoxidvarnare samt reaktion och återställelse efter testgas av höghaltig kolmonoxid enligt den europeiska standarden EN 50291. Testerna av kolmonoxidvarnarna utfördes av VTT Expert Services Oy.

Företagen har redan verkställt beslut om återkallelse och publicerat annonser om återkallelse av produkterna i tidningar. Återkallelse från marknaden som innebär tillbakadragning och försäljningsförbud gäller följande varumodeller (länk vid var och en även till marknadsövervakningsregistret):

  • Alarm VST-C588H Återkallelse, produkten samlas in av konsumenterna. Kolmonoxidvarnaren reagerar dåligt eller inte alls på testgaser.
  • Fireman SFT-101 Produkten återkallas från marknaden, eftersom den inte återställs efter en hög halt av kolmonoxid
  • Fireman SFT-111-LCD Återkallelse, kolmonoxidvarnaren reagerar dåligt på testgaser.
  • Palomies JB-CO4 / SY-CO4 Återkallelse, kolmonoxidvarnaren reagerar dåligt eller inte alls på testgaser.
  • FireAngel CO-9D Samtliga tillverkade partier återkallas från marknaden, eftersom produkterna inte återställs efter en hög halt av kolmonoxid. Återkallelse av parti 130805, kolmonoxidvarnaren reagerar dåligt på testgaser.

Man konstaterade även brister i bruksanvisningarna för och märkningarna på kolmonoxidvarnarna, till exempel att märkningar och bruksanvisningar saknades på finska eller svenska, eller att livslängden för anordningen inte framgick. Av de testade modellerna av kolmonoxidvarnare var det en (T-Mode, modell LM-201A) som fick godkänt i testet.

– Utgående från tillsynen ska man inte lita allt för mycket på att kolmonoxidvarnarna fungerar. Kolmonoxidvarnaren är inte avsedd att ersätta aktsamhet vid uppvärmning av eldstäder, som öppna spisar, bakugnar, kaminer och bastuugnar.  Kolmonoxidvarnaren ersätter inte heller åtgärder för bruk och underhåll av kolmonoxidkällor eller försummelse av korrekt installation, säger överingenjör Heikki Viitala vid Tukes.

Människor dör årligen av kolmonoxidförgiftning på grund av felaktig användning av ugnar och värmeanordningar eller på grund av fel i dessa. Kolmonoxid (CO), det vill säga kolos, är en luktfri, smaklös, färglös och giftig gas, som människan inte kan uppfatta med sina sinnen. Kolos uppkommer till följd av ofullständig förbränning, när man bränner till exempel bensin, olja, trä eller gasol eller när man stänger spjällen i en eldstad för tidigt.

Kolmonoxidvarnare är inte obligatoriska i bostäder liksom brandvarnare, men det rekommenderas att man installerar kolmonoxidvarnare i rumsutrymmen där det finns bränsledrivna anläggningar som öppna spisar, ugnar, bakugnar eller gaskylskåp.  På grund av att kolmonoxidvarnare har elektrokemiska sensorer har de en kort livstid, som vanligtvis är endast fem år från tillverkningen. Konsumenten kan inte själv testa om givaren är funktionsduglig. Den livslängd som tillverkaren rekommenderar för anordningen framgår av produkten och dess bruksanvisning. Kolmonoxidvarnare ska installeras, underhållas, batterierna ska bytas och anordningen bytas ut mot en ny i enlighet med bruksanvisningen. 

Närmare upplysningar:

Bilder på bristfälliga kolmonoxidvarnare kan laddas ner via den här länken.

Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197
Överingenjör Heikki Viitala, tfn 029 5052 591

[email protected]