Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras

Tukes 11.5.2016 9.00
Pressmeddelande

En ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning har publicerats. Kraven i förordningen gäller all personlig skyddsutrustning som för första gången släpps ut på EU:s marknad eller tas i bruk för första gången inom EU.  Som nya faktorer behandlas marknadskontroll och skyldigheter för ekonomiska aktörer närmare i förordningen. Revideringar har införts i tillämpningsområdet, bedömningen av överensstämmelse med kraven, klassifikationen av skyddsutrustning och dokumentkraven och till viss del i hälso- och säkerhetskraven.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG), dvs. i Finland statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning 1406/1993. Förordningen är direkt tillämplig i EU:s alla medlemsländer. Val och användning av personlig skyddsutrustning behandlas inte i förordningen.

I förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 fastställs om kraven för personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning är utrustning som har utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker.

Ändringar i klassifikationen av personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning indelas fortsatt i tre kategorier. I fortsättningen baserar sig klassifikationen på riskkategorier som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda mot. Förfarandena för bedömning av överensstämmelse i fråga om personlig skyddsutrustning bestäms enligt riskkategorier. Skydd mot drunkning, skadligt buller, huggsår från handhållna kedjesågar, högtrycksstrålar samt skottsår och knivstick, som tidigare tillhört kategori II, har flyttats till den mer krävande kategori III. Flytvästar och hörselskydd hör därmed i fortsättningen till kategori III. Detta förutsätter att bedömningsorganet förutom att testa produkternas skyddsegenskaper också övervakar kvaliteten på dem.

Förordningens tillämpningsområde har utvidgats något.  I fortsättningen är skyddsutrustning för privat bruk mot hetta, t.ex. grytvantar, personlig skyddsutrustning.

Tillverkarens, importörens och distributörens skyldigheter preciseras

I förordningen föreskrivs om de ekonomiska aktörernas skyldigheter. Med ekonomisk aktör avses tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer. De ekonomiska aktörerna, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvarar för att den personliga skyddsutrustning som släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven. 

I förordningen fastställs närmare än tidigare vilken dokumentation som tillverkaren ska sammanställa för att säkerställa att personlig skyddsutrustning uppfyller de krav som ställs på den. I ett EU-typintyg som upprättats av ett organ för bedömning av överensstämmelse fastställs vad den minst ska innehålla. Giltighetstiden för EU-typintyg är högst fem år i sänder. Tillverkarna ska se till att personlig skyddsutrustning åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse eller låta motsvarande uppgifter ingå i bruksanvisningen, och ska då även ange den webbadress där det går att få tillgång till EU-försäkran om överensstämmelse. Importören eller distributören räknas som tillverkare och tillverkarens skyldigheter gäller dem när de släpper ut personlig skyddsutrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke.

Alla ekonomiska aktörer ska kunna lämna information i tio år om vilka aktörer som har levererat den personliga skyddsutrustningen till dem och till vilka aktörer de själva har levererat skyddsutrustning.

Den tekniska dokumentationen för personlig skyddsutrustning och EU-försäkran om överensstämmelse ska bevaras i tio år från att skyddsutrustningen har släppts ut på marknaden. Förordningen ökar samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna i situationer där personlig skyddsutrustning på marknaden utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet. I förordningen föreskrivs om marknadskontrollmyndigheternas förfaranden när personlig skyddsutrustning utgör en risk eller inte uppfyller formella krav, såsom att CE-märkning saknas eller tillverkaren eller importörerna inte har uppfyllt de krav som ställs på dem.

Marknadskontrollmyndigheter i Finland som avses i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning är  arbetarskyddsmyndigheter, dvs. social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd (RFV), som övervakar överensstämmelse med kraven för personlig skyddsutrustning för yrkesbruk, och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar överensstämmelse med kraven för personlig skyddsutrustning för konsumentbruk.

Iakttagande av kraven i förordningen

Förordningen tillämpas från och med 21.4.2018, med undantag för organ för bedömning av överensstämmelse, på vilka förordningen tillämpas från och med 21.10.2016. Försäljning av skyddsutrustning som tillverkats enligt direktiv 89/686/EEG och som släppts ut på marknaden (tillhandahålls för första gången på unionsmarknaden) före 21.4.2019, är tillåten så länge deras EG-typintyg är giltiga. EG-typintyg som utfärdats enligt direktivet är giltiga i sju år efter att förordningen trätt i kraft, såvida de inte löper ut före denna dag.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Skyldigheter för ekonomiska aktörer (uppdaterad 5.1.2017)

Mer information: 

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 029 5163 488, [email protected]

Katri Sihvola, överinspektör, Tukes, tfn 029 5052 197, [email protected]

Reijo Kallio, överinspektör, RFV, ansvarsområdet för arbetarskydd, tfn 029 5018 657, [email protected]