Tullens och Tukes intensivövervakning avslöjade många brister i personlig skyddsutrustning

Tukes 5.2.2018 7.30
Pressmeddelande

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakade hösten 2017 och vid årsskiftet produkter som är avsedda att användas som personlig skyddsutrustning av konsumenter. Den intensiva övervakningen riktades främst mot sportutrustning och skyddsglasögon som används vid avfyrning av fyrverkeripjäser. Tullen övervakade importförsändelser i samarbete med Tukes. Brister upptäcktes i nästan hälften av de försändelser med personlig skyddsutrustning som kontrollerades av Tullen.

Resultat av Tullens och Tukes gemensamma övervakning 

Under intensivövervakningen granskades bl.a. slalomhjälmar, ryggskydd för slalomåkare, skyddsutrustning för motorcyklister och simglasögon samt skyddsglasögon. Det granskades om produkterna var försedda med CE-märkning och om de hade bruksanvisning på finska och svenska. Därtill bad Tullen importörer att visa upp de handlingar som gällde produkterna. Tullen stoppade förtullningar som misstänktes innehålla personlig skyddsutrustning avsedd att användas av konsumenter. Tullen granskade nio försändelser som innehöll 1–16 personliga skyddsutrustningar av olika modell. Brister konstaterades i fyra försändelser. Försändelser där produkten saknade CE-märkning eller EG-försäkran om överensstämmelse släpptes inte ut på marknaden.

Resultat av Tukes marknadsövervakning av personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk 

Tukes genomförde år 2017 ett marknadsövervakningsprojekt som riktade sig mot personliga skyddsutrustningars CE-märkning och handlingar. Tukes granskade 37 personliga skyddsutrustningar, t.ex skärskyddshandskar för fiskhantering, knäskydd för volleybollspelare, knäskydd för motorcyklister, reflexer samt våtdräkter för sportgrenar som utövas på vattenytan. Tukes bad tillverkare eller importörer visa upp produkternas handlingar, om det i samband med kontrollbesök i butiker konstaterades bristfälligheter i CE-märkningar, eller om någon skyddsutrustning stred mot bestämmelserna enligt anmälningar som Tukes fått. I de skyddsutrustningar som granskades upptäcktes följande bristfälligheter:

-       EG-typkontrollintyg fattades (73 %)

-       EG-försäkran om överensstämmelse fattades (73 %)

-       CE-märkning fattades (68 %)

-       bruksanvisning fattades (57 %)

Allt som allt drogs 68 % av de granskade skyddsutrustningarna tillbaka från marknaden på grund av att CE-märkning och handlingar fattades.

Tillverkare, importörer och distributörer svarar för att personlig skyddsutrustning uppfyller kraven 

Personlig skyddsutrustning ska åtminstone förses med CE-märkning, med tillverkarens namn och adress eller med namn och adress för tillverkarens representant inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt med bruksanvisning på finska och svenska. Tukes och Tullen informerade i höstas om kraven på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning ändras och den nya EU-förordningen om personlig skyddsutrustning börjar tillämpas i april 2018. I förordningen bestäms om ekonomiska aktörers skyldigheter. Med ekonomisk aktör avses tillverkare, befullmäktigad representant, importör och distributör. Dessa ekonomiska aktörer svarar, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, för att all personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden uppfyller kraven. Mera information om EU:s förordning om personlig skyddsutrustning finns på finska på Tukes webbplats.

Personlig skyddsutrustning övervakas i samarbete 

Tukes verkar som marknadsövervakningsmyndighet gällande personlig skyddsutrustning avsedd att användas av konsumenter. Tullens uppgift är att övervaka import av produkter och att i samarbete med marknadsövervakningsmyndigheterna säkerställa att importvarorna uppfyller säkerhetskraven. Produkternas tillträde till marknaden kan avbrytas för den tid som de närmare undersökningarna tar. Om produkterna visar sig strida mot bestämmelserna tillåts importen inte.

Med stöd av behörigheten enligt konsumentsäkerhetslagen och kemikalielagen övervakar Tullen också vissa konsumtionsvarors säkerhet som en del av sin egen övervakning av konsumtionsvaror.

Mera information: 

Mera information om kraven gällande personlig skyddsutrustning och CE-märkning finns på Tukes webbplats: Personlig skyddsutrustning och CE-märkning

Tullen: 

Tullöverinspektör Päivi Simpanen
tfn 040 332 2168
fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): 

Överinspektör Katri Sihvola
tfn 029 5052 197
fornamn.efternamn(at)tukes.fi