Skidcentrens säkerhet håller bra nivå

Mediatiedote 10.1.2019 8.33
Pressmeddelande
Bild 1: Skidpatrullerna övervakar säkerheten i skidbacken och vägleder åkare.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat säkerheten vid skidanläggningarna. Resultaten var huvudsakligen positiva. Skidbackarna var i bra skick, likaså anvisningarna och skyltarna till kunderna. Skidcentren har bra attityd till att utveckla säkerheten. Även kunderna kan påverka säkerheten genom att följa anvisningarna samt använda hjälm och annan skyddsutrustning. Enligt konsumentskyddslagen är det tjänsteleverantören, alltså skidanläggningen som ansvarar för säkerheten i backarna.

Åren 2016–2018 utförde Tukes totalt 33 inspektionsbesök vid skidanläggningar runtom i Finland. Inspektörerna besökte mer än en tredjedel av alla skidcenter. Inspektionernas fokus låg på riskhantering och underhåll av skidbackarna.

Det finns mer än 80 skidanläggningar i drift i Finland. Av dem är 62 medlemmar i Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, SHKY (Föreningen för Skidcenter i Finland). I praktiken är alla stora skidcenter med i föreningen. Resten, det vill säga ett tjugotal skidcenter är små lokala anläggningar som drivs av kommuner, föreningar eller privata företag. Inom ramen för det här projektet gjorde Tukes inspektionsbesök främst till sådana skidcenter som är medlemmar i SHKY.

Positiva observationer vid inspektionerna

 – Skidcentren har kännedom om de risker som är förknippade med skidanläggningarnas tjänster och deras attityd är bra när det gäller att utveckla säkerheten.

 – Olyckorna hade inte ökat, utan antalet olyckor hade tvärtom minskat hos en del av centren. Enligt anläggningarna beror detta på bland annat lägre hoppramper, skidpatrullernas aktiva verksamhet, skidåkarna använder hjälm liksom att skidkulturen i backarna har utvecklats.

 – Skidbackarna var i bra skick.

 – Skidanläggningarna hade tydlig skyltning när det gäller skidbackarnas regler liksom tillgång till och synligt framlagda pistkartor. Det fanns tillräckligt med skyltar och anvisningar om skidbackarnas svårighetsgrad och platser där pister korsas liksom om speciella skid- och snowboardparker med till exempel hoppramper och halfpipe.

 – Skidcentren informerar om säkerhetsfrågor även på sina webbplatser och i sociala medier. Säkerhetsanvisningarna finns tillgängliga på olika språk.

 – Skidanläggningarna tar sig an skolgrupper och ordnar ofta en egen introduktion till eleverna innan de ger sig ut i backarna.

 Utvecklingsbehov

Utgående från inspektionsbesöken finns ett behov av att utveckla till exempel riskbedömningen. Det är särskilt viktigt att i riskbedömningen ta hänsyn till riskbilden som är förknippad med just den egna anläggningens tjänster, och inte bara identifiera risker på en allmän nivå. Utöver traditionell utförsåkning erbjuder allt fler skidcenter även andra tjänster såsom utförscykling. Det gäller att känna till särdragen för sådana nya typer av tjänster, och i riskbedömningen även ta hänsyn till huruvida olika aktiviteter kan samsas på samma område.

Det fanns stor variation i hur skidanläggningarna förverkligar och underhåller sina skid- och snowboardparker (såsom hoppramper, halfpipe). Med tanke på detta har SHKY samlat en arbetsgrupp som uppdaterat instruktionerna för hur dessa snowboardparker kan byggas upp på ett säkert sätt. Dessutom åker SHKY runt till skidcentren och håller kurser för att få till stånd en utveckling av snowboardparkerna. Syftet är att skidanläggningarna ska gå in för att planera, verkställa och underhålla skid- och snowboardparkerna liksom övervaka användningen av dem.

Utvidga skidpatrullens arbetsfält

”Skidpatrullerna har stor betydelse med tanke på säkerheten i skidbackarna”, säger överinspektör Aleksi Latvala som ledde projektet. Ett bra mål för alla skidcenter kunde vara att alltid ha minst en utbildad skidpatrullör på plats.  SHKY:s samverkan med myndigheterna får även beröm liksom föreningens verksamhet som syftar till att utveckla skidanläggningarnas säkerhet.

Hur kan skidanläggningens kund själv öka säkerheten i skidbacken?

– Följ skidanläggningens anvisningar och de regler som gäller i skidbacken.

– Fråga råd av personalen om det behövs.

– Använd hjälm och annan skyddsutrustning.

– Välj pist efter din skidförmåga, bekanta dig på förhand med skid- och snowboardparken (såsom hoppramper, halfpipe).

– Visa andra åkare hänsyn, i synnerhet yngre barn.

– Anmäl omedelbart till personalen om farliga situationer och olyckor.

Mer information:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), överinspektörerna Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091 och Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194, [email protected]

samt Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, verksamhetsledare Harri Lindfors, tfn 050 540 9000.

Bilder: Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, SHKY (Föreningen för Skidcenter i Finland)

Bild 1: Skidpatrullerna övervakar säkerheten i skidbacken och vägleder åkare.

Bild 2: Kom ihåg att följa skidanläggningens regler och anvisningar i backen.

Kuluttajatuotteet