Skorstenslösa inredningskaminer kräver bevakning

Tukes 11.11.2015 10.00
Pressmeddelande

Nu när det börjar skymma under höstkvällarna vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminna konsumenterna om att vara särskilt försiktiga med levande ljus, oljelyktor och skorstenslösa inredningskaminer. Öppen eld utgör alltid en brandrisk, och man får aldrig lämna levande ljus eller kaminer brinnande utan bevakning. I november utbröt det en våldsam lägenhetsbrand i Esbo, då en inredningskamin föll omkull och fattade eld i en fåtölj som elden snabbt spred sig ifrån.


Den vanligaste brandorsaken är oförsiktig hantering av eld. Vid en brand uppstår livshotande faktorer i form av rökgaser och hetta som utvecklas mycket snabbt. Vid en lägenhetsbrand har man vanligen endast 2–3 minuter på sig att rädda sig själv från det att elden har startat. I Finland är antalet dödsfall vid bränder stort jämfört med andra västeuropeiska länder. Enligt statistiken som förvaltas av Räddningsbranschens centralorganisation i Finland avlider i genomsnitt 50–90 personer per år i bränder i vårt land. Dessutom rädds varje år flera hundra liv av räddningsmyndigheterna. I år vet man att levande ljus redan har orsakat två bränder med dödlig utgång.

Var försiktig med elden 

  • Placera ljusprodukter och kaminer på ett icke-brännbart och stadigt underlag samt tillräckligt långt från brännbara material.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning.
  • Håll alltid barn och husdjur på ett tillräckligt avstånd.

Säkerheten med inredningskaminer

  • I fråga om inredningskaminer ska konsumenterna få behöriga instruktioner bl.a. om installation och användning av produkten. Följ instruktionerna och spara dem för senare användning.
  • Kaminen ska placeras stadigt så att den inte ramlar t.ex. av en knuff eller stöt.
  • En inredningskamin får endast eldas med bränsle som är avsett för ändamålet. Kaminbränslen är lättantändliga ämnen och ska förvaras på en brandsäker plats.
  • Bränsle som blivit kvar i bränslebehållaren kan förångas – följ noga instruktionerna om hur kaminen ska tändas.
  • Släck alltid elden enligt instruktionerna. På grund av skvättrisken ska du inte använda vatten.
  • Vädra rummet ordentligt efter att du använt kaminen.
  • Placera primärsläckningsutrustning, t.ex. en släckningsfilt, i närheten av kaminen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för produktens säkerhet

Levande ljus, ljuslyktor, andra ljusprodukter och skorstenslösa inredningskaminer är allmänna konsumtionsvaror och de måste uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Produktens tillverkare, importör, säljare och andra distributörer är skyldiga att bedöma de risker som deras produkter innebär och säkerställa att produkterna inte medför någon fara.

I EU-kommissionens beslut uppges de säkerhetskrav som man önskar att standarderna för inredningskaminer ska uppfylla. Verksamhetsutövare kan dra nytta av beslutet för att bedöma riskerna med sina produkter. Verksamhetsutövarna är också ansvariga för att produkternas bruksanvisningar är heltäckande och tydliga. Information som är nödvändig med tanke på säkerheten, såsom bruksanvisningar, ska lämnas både på finska och svenska – om man inte använder allmänt vedertagna bildsymboler.

Mer information:
http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/konsumentsakerhet/Information-om-krav-som-galler-olika-produkter/Skorstensfria-oppna-spisar-/ 

Planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145,
e-post: [email protected]