Hoppa till innehåll

I fjol drogs 118 farliga elektriska apparater tillbaka från marknaden

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.1.2021 8.32 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 11.52
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol företag att dra tillbaka sammanlagt 118 farliga elektriska apparater från marknaden. Flest brister förekom i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer. Samma produktgrupper återkommer från år till år med på listan över de farligaste produkterna, vilket visar att deras tillverkare och importörer inte alltid sörjer tillräckligt för apparaternas användningssäkerhet.

Tukes utövar tillsyn över elektriska apparater på marknaden både i fysiska butiker och nätbutiker. Under 2020 gjorde Tukes inspektörer över 1 200 inspektionsbesök i butiker som säljer elektriska apparater. Antalet inspektionsbesök som gjorts i fysiska butiker har minskat under de senaste åren. I fjol berodde detta delvis på coronaepidemin och på lång sikt av att tillsynen allt mer riktas till e-handel.

Tukes lät testa 346 elektriska apparater i fjol och utifrån testerna drogs sammanlagt 118 elektriska apparater tillbaka från marknaden. De 15 farligaste av dessa återtogs av användare. År 2019 uppgick antalet av dessa återkallelser till 19 och under föregående år var antalet 46. 

– Konsumenterna köper allt mer elektriska apparater från nätbutiker som ligger utanför Finland och EU. Finländska eller europeiska myndigheters behörighet omfattar inte dessa nätbutiker. I praktiken innebär detta att en konsument som köper produkter utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada, berättar Seppo Niemi, överinspektör vid Tukes. 

Tillverkarna, importörerna och säljarna ansvarar för elektriska apparaters säkerhet

– Flest farliga och bristfälliga elektriska apparater finns år efter år i samma produktgrupper. De största grupperna är LED-belysningsprodukter samt olika laddare och transformatorer. Detta visar att tillverkarna och importörerna inte alltid i tillräcklig grad säkerställer produkternas säkerhet, säger Niemi.

– Elektriska apparaters tillverkningskedjor kan vara mycket invecklade och en elektrisk apparat kan bestå av flera olika delkomponenter, som apparatens slutliga tillverkare sätter ihop och säljer som en helhet. Tillverkning och import av säkra elektriska apparater förutsätter att företaget behärskar flera saker, som att säkerställa säkerheten för varje apparat och anordningshelhet, samt har en tillräcklig egenkontroll och kvalitetskontroll, fortsätter Niemi.

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på importören, tillverkaren och säljaren. En vanlig missuppfattning är att myndigheten förhandsgranskar elektriska apparater, men så är det ändå inte. Den obligatoriska förhandsgranskningen av elektriska apparater upphörde redan för 25 år sedan i och med EU-anslutningen.  

Farliga elektriska apparater fastnar väl i Tukes garn

Tukes tillsyn riktas riskbaserat till suspekta produkter eller nya produktgrupper och varumärken.  

– Vi utnyttjar olika europeiska databaser för marknadskontroll i vår tillsyn. Vi samarbetar även aktivt med marknadstillsynsmyndigheter i de övriga EU-länderna och deltar i gemensamma projekt, säger Niemi. 

På marknaden hittar Tukes kontinuerligt elektriska många apparater som inte överensstämmer med kraven och vars försäljning måste begränsas eller som måste återkallas från marknaden.  Inriktad tillsyn har varit effektiv. Av de i fjol testade elektriska apparaterna visade sig 31 procent vara till den grad farliga eller bristfälliga att Tukes var tvungen att begränsa deras försäljning genom olika förbud. För produkter med mindre brister gavs de ansvariga företagen anmärkningar där företagen bads korrigera de brister som uppdagats i testerna senast i följande
produktionspartier. 28 procent av de elektriska apparaterna var i skick vad gäller det som testades.

Närmare information om produkter som dragits tillbaka från marknaden finns i Tukes marknadskontrollregister. Anmälningar om produkter som misstänks vara farliga kan göras med det formulär som finns på Tukes webbplats.

Ytterligare information: Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, [email protected]

 

Tillbaka till toppen