Hoppa till innehåll

I fjol inspekterade besiktningsorganen 120 000 objekt – mest att korrigera fanns i anslutning till underhåll av utrustning som är viktig för säkerheten

Mediatiedote
Utgivningsdatum 31.5.2022 8.40 | Publicerad på svenska 31.5.2022 kl. 9.23
Pressmeddelande

År 2021 utförde de av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkända besiktningsorganen lika många lagstadgade inspektioner som under tidigare år trots att coronapandemin fortsatte. Antalet inspektioner var cirka 120 000 och besiktningsobjekten var bland annat hissar, elanläggningar, branddetektorer och släckanläggningar, tryckbärande anordningar, handelns vågar samt bränslemätare på servicestationer. Inspektionerna påvisade brister i efterlevnaden och testningen av underhållsprogrammen samt i kvaliteten på underhållet.

Brister i service och underhåll upprepas inom flera branscher som Tukes övervakar

– Tyvärr har flera av de branscher som Tukes övervakar brister i service och underhåll. Att följa service- och underhållprogram är viktigt med tanke på användningen av utrustning och system som är kritiska för säkerheten samt person- och brandsäkerheten, säger överinspektör Janne Kotiranta vid Tukes.

– Företagsledningen bör försäkra sig om att tillräckliga resurser har anvisats för underhåll av utrustning och system som är viktiga för säkerheten och att de brister som upptäckts vid inspektionerna snabbt åtgärdas, fortsätter Kotiranta.  

Bristande service och underhåll av hissar

Besiktningsorganen utförde sammanlagt 28 670 periodiska besiktningar av hissar. Hissarna ska genomgå periodisk besiktning vartannat år. Vid de periodiska besiktningarna gavs många reparationsuppmaningar. Antalet allvarliga brister som upptäckts vid de periodiska besiktningarna har ökat under de senaste åren. De allvarliga bristerna gällde yttersta gränser, gripare och larmsystemets funktion. De upptäckta bristerna är sådana fel som ska upptäckas vid service enligt underhållsprogrammen. Underhållsprogrammen ska vara tillräckligt omfattande och de ska följas. En av huvudorsakerna till hissolycksfallet med dödlig utgång  2021  var enligt Tukes olycksutredning brister i service och underhåll av hissen.

Brister i egenkontrollen av elanläggningar och ibruktagningsbesiktningar

De auktoriserade besiktningsorganen och auktoriserade besiktningsmännen utförde cirka 5 900 certifieringsbesiktningar och cirka 3 300 periodiska besiktningar av elanläggningar. Vid inspektioner av elanläggningar konstaterades brister i underhåll, dokumentation samt installationssätt och val av utrustning. I fråga om service och underhåll har man vid periodiska besiktningar observerat att underhållsprogram saknas eller inte följs. Vid certifieringsbesiktningarna gavs anmärkningar mot idrifttagningsbesiktningarnas omfattning, noggrannhet och dokumentation. 

Brister i serviceprogram för branddetektorer och brandsläckare

Besiktningsorganen utförde cirka 13 000 besiktningar av brandlarm- och släckanläggningar. Vid inspektionerna av utrustning konstaterades många brister, vilkas grundorsak har varit bristfälliga serviceprogram eller försummelse av underhåll. Försummelse av underhållsprogram kan leda till felaktig funktion av branddetektorer eller brandsläckare, till exempel falsklarm, eller till och med att utrustningen förhindras att fungera. 

Handelns vågar och servicestationernas bränslemätare var huvudsakligen i skick

Besiktningsorganen verifierade tillförlitligheten hos sammanlagt 22 260 mätinstrument. De flesta verifieringarna gällde servicestationernas bränslemätare och handelns vågar. Mätinstrument verifieras med två eller tre års mellanrum. Liksom under tidigare år var andelen mätinstrument som underkändes vid verifieringar av mätinstrument liten. Mätinstrument som underkänts vid verifieringarna kontrollerades på nytt efter underhåll eller togs ur bruk. 

Tryckbärande anordningar var i huvudsak i skick och deras säkerhetsnivå har hållit sig på samma nivå som tidigare

Besiktningsorganen utförde omkring 14 000 besiktningar av tryckbärande anordningar vid industrianläggningar och kraftverk. Vid periodiska besiktningar med två eller fyra års mellanrum uppfyllde majoriteten, cirka 90 %, kraven. De konstaterade bristerna gällde avsaknaden av en driftsövervakare eller en biträdande driftsövervakare samt utrustningens och säkerhetsanordningarnas skick. 

Tukes effektiviserar övervakningen av besiktningsverksamheten och underhållet av säkerheten

År 2022 ökar Tukes övervakningen av underhållet av anordningar och system som är viktiga för säkerheten samt av de brister som upptäckts vid periodiska besiktningar. Syftet med övervakningen är att ta itu med de grundläggande orsakerna till de brister som upptäckts vid de periodiska besiktningarna och att hitta nya sätt att förbättra besiktningssystemets funktion.

– Ägarna och innehavarna ska kunna lita på att service- och underhållsverksamheten är tillräcklig och att de brister som upptäckts vid periodiska besiktningar rättas till utan dröjsmål, säger Kotiranta.

De besiktningsorgan som godkänts av Tukes utför lagstadgade besiktningar av anordningar och system som är viktiga med tanke på säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom utför auktoriserade besiktningsmän som godkänts av Tukes lagstadgade besiktningar av elanläggningar. Besiktningsorgan och auktoriserade besiktningsmän är skyldiga att rapportera till Tukes om årliga periodiska besiktningar och upptäckter vid besiktningarna. 

Ytterligare information:

Janne Kotiranta, tfn +358 295 052 251
e-postadresserna har formen: [email protected]

Länk: Av Tukes godkända besiktningsorgan 

 

 

 

Tillbaka till toppen