Hoppa till innehåll

I fortsättningen beviljas inte dispenser för växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam eller klotianidin – behandlade sockerbetsfrön får sås ännu under växtperioden 2023

Utgivningsdatum 27.1.2023 9.19 | Publicerad på svenska 1.2.2023 kl. 15.46
Nyhet

Europeiska unionens domstol fattade 19.1.2023 ett förhandsavgörande som gäller behandling, utsläppande på marknaden och sådd av utsäde som innehåller växtskyddsmedlen tiametoxam och klotianidin. Enligt förhandsavgörandet kan i fortsättningen dispenser inte beviljas för växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam eller klotianidin för nödsituationer inom växtskydd. I Finland har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljat dispens för sådd av sockerbetsfrön som har behandlats med tiametoxam under växtperioden 2023. EU-domstolens förhandsavgörande förhindrar inte betning, försäljning eller sådd av sockerbetsfrön med preparat som erhållit denna dispens under växtperioden 2023.

Europeiska unionens domstol har i sitt förhandsavgörande C-162/21 den 19 januari 2023 kommit fram till en ny tolkning av lagstiftningen om växtskyddsmedel vid beviljande av dispenser för växtskyddsmedel som innehåller klotianidin och tiametoxam som verksamma ämnen, vilka är förbjudna inom unionen, för behandling av utsäde, utsläppande av det behandlade utsädet på marknaden och sådd. I fråga om kemiskt verkningssätt hör dessa verksamma ämnen till gruppen neonikotinoider. Beslutet gäller verksamma ämnen i växtskyddsmedel som inom unionen uttryckligen har förbjudits för behandling av utsäde, utsläppande av det behandlade utsädet på marknaden och sådd.

Hittills har tolkningen av artikel 53 i växtskyddsförordningen EG 1107/2009 innefattat möjligheten för medlemsländerna att bevilja undantag för växtskyddsmedel som innehåller de nämnda verksamma ämnena för att skydda växthälsan, när villkoren för dispensen uppfylls och när inga andra metoder för växtskydd eller preparat finns tillgängliga.

I EU:s medlemsländer har flera dispenser beviljats årligen för växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam och klotianidin som verksamma ämnen vid nödsituationer inom växtskyddet för betning och sådd av sockerbetsfrön. I Finland beviljade Tukes i oktober 2022 dispens för sådd av sockerbetsfrön som behandlats med preparatet Cruiser 600 FS SB (verksamt ämne tiametoxam) för att bekämpa loppor, löss, betflugor och skadedjur i jorden under växtperioden 2023.

Enligt förhandsavgörandet kan dispenser inte beviljas för preparat som innehåller tiametoxam eller klotianidin som verksamt ämne för behandling av utsäde, utsläppande på marknaden och sådd. Beslutet ålägger medlemsländerna att beakta den nya tolkningen i beslutsfattandet från och med datumet för beslutet den 19 januari 2023.

Enligt Tukes nuvarande tolkning förhindrar EU-domstolens förhandsavgörande under växtperioden 2023 inte betning, försäljning eller sådd av sockerbetsfrön som har behandlats med preparatet Cruiser 600 FS SB och som har erhållit dispens tidigare.

Mer information:
överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092, [email protected]

Tillbaka till toppen