Hoppa till innehåll

Självsäkrande utrustningar blir allt vanligare, vilket medför nya risker vid inomhusklättring

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.1.2020 8.00
Pressmeddelande
Sisäkiipeilyseinä

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger inomhusklättringsställen rådet att fästa uppmärksamhet vid säkerhetsriskerna hos självsäkrande utrustningar. Med utrustning som möjliggör klättring ensam kan klättraren glömma att koppla sig fast i säkringen eller av misstag koppla sig fast i säkringen på fel sätt. Tukes har fått kännedom om några olycksfall som medfört allvarliga skador och om tillbud.

I sitt övervakningsprojekt inspekterade Tukes hur inomhusklättringsställen skött om kundsäkerheten. Övervakningen omfattade 15 inomhusklättringsställen, dvs. nästan alla serviceleverantörer som verkar i Finland. På inomhusklättringsställena är det möjligt att ägna sig åt toppreps- och ledklättring på höga väggar, då klättraren är säkrad med rep, och åt klättring utan rep på lägre väggar, dvs. bouldering. En del av inomhusklättringsställena är inriktade på mer sportig klättring och en del på mer lekfulla aktiviteter som är avsedda för barn och unga.

I de flesta fallen handlade de brister som observerades i säkerhetsledningen om att serviceleverantören inte gjort tillräckligt omsorgsfulla anteckningar till exempel om kontroller och underhållsåtgärder som gjorts på inomhusklättringsstället, om utbildningar och övningar eller om ärenden som gäller väggarnas överensstämmelse med kraven. Serviceleverantörerna hade upprättat ett sådant säkerhetsdokument som konsumentsäkerhetslagen förutsätter, men på en del ställen användes dokumentet i ringa utsträckning i det praktiska säkerhetsarbetet. En del inomhusklättringsställen gjorde omsorgsfulla anteckningar om olyckor medan andra ställen helt saknade bokföring om olycksfallen.

Viktigt att tänka på säkerheten hos självsäkrande utrustningar

I ljuset av de olycksfall som skett ser det ut som om klättring är en relativt trygg aktivitet. Klättring medför dock risk för allvarliga olyckor, särskilt vid klättring på högre höjder. Användningen av självsäkrande utrustningar har ökat vid inomhusklättring. Tukes har fått kännedom om några olyckor som medfört allvarliga skador och om tillbud, när kunder glömt att koppla sig fast i den självsäkrande utrustningen och fallit ner från höga väggar.

– Vi är oroade över att fler människor blir skadade när de självsäkrande utrustningarna blir populärare. Självsäkrande utrustningar gör serviceleverantörens arbete enklare, vilket kan locka mer oerfarna aktörer som saknar erfarenhet av klättringsverksamhet till branschen, säger överinspektör Petteri Mustonen på Tukes.

Tukes uppmanar inomhusklättringsställen att ta hänsyn till de risker som förknippas med självsäkrande utrustningar och att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra allvarliga olyckor, om de inte redan gjort det.

I dagens läge kan serviceleverantörer förebygga allvarliga olyckor i anslutning till självsäkrande utrustningar bland annat genom att

  • installera en spärrport vid ledens start så, att det inte är möjligt att passera porten utan att upptäcka den.
  • planera leden på ett sådant sätt att det inte finns grepp i ledens nedre del via vilka det är möjligt att passera spärrporten.
  • övervaka kunderna och ingripa i farlig verksamhet.
  • införa kamratkontroll, vilket innebär att två klättrare kontrollerar varandras kopplingar till säkringsutrustningen.

En enkel metod är att hänga upp en instruktionstavla på ögonhöjd på startplatsen. Tavlan påminner kunderna om att kontrollera att de kopplat sig på rätt sätt till säkringsutrustningen.

Friskrivningsklausuler är ett tvivelaktigt förfarande

En del inomhusklättringsställen använder friskrivningsklausuler eller -blanketter när de ger kunder introduktionsutbildning.

– Det är bra att ge kunderna skriftliga anvisningar och att be att kunderna kvitterar dem, men att använda friskrivningsklausuler är ett tvivelaktigt förfarande med tanke på kunden. En serviceleverantör ansvarar alltid för att tjänsten är säker. Det är inte möjligt att överföra ansvaret för säkerheten på kunden, påminner Mustonen.

Allt som allt satsar inomhusklättringsställena mycket på säkerheten. Personalen på inomhusklättringsställena är kunnig och kunderna ges relativt omfattande introduktionsutbildning. En del av serviceleverantörerna tillhör klättringsbranschens förening Suomen Urheilukiipeily. Föreningen har t.ex. skapat ett nationellt system med behörighetskort för toppreps- och ledklättring.

Klätterväggarnas konstruktioner och redskap i huvudsak trygga

Inspektionerna visar att inomhusklättringsställenas klättringsväggar i huvudsak byggts väl och i enlighet med de gällande standarderna. Konstruktionerna och redskapen är allmänt taget trygga och väl lämpade för användning inom klättring. På en del äldre ställen observerades säkerhetsbrister i dimensioneringen och stötdämpningen i mattorna under boulderingväggarna.

Mer information:

Säkerhetsdokument

En undertecknad blankett befriar inte serviceleverantören från ansvaret för säkerheten

Överinspektör Petteri Mustonen, tfn 029 5052 099
Överinspektör Hannu Väärälä, tfn 029 5052 158
E-postadresserna är av formen [email protected]