Värmare för gas/eldrift nya riskprodukter på den nordiska marknaden

Tukes 6.6.2013 9.00
Pressmeddelande

På den nordiska marknaden har allvarliga säkerhetsbrister upptäckts i värmare som fungerar med både gas och el. De farliga apparaterna har huvudsakligen upptäckts i Danmark och bara enstaka i de övriga nordiska länderna. I Finland har tillsvidare bara en motsvarande värmare hittats och den hade inga allvarliga brister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog i ett nordiskt kontrollprojekt där dessa gas-/elvärmare testades. Slutrapporten från projektet har publicerats på engelska (länk).  

I det nordiska kontrollprojektet letade man under 2012 efter gasvärmare som kan värma ett rum med antingen gas eller el som energikälla, men inte med båda samtidigt. På den danska marknaden har sådana värmare förekommit redan i några år, men i de övriga nordiska länderna har de inte ännu fått någon större spridning. Gas och el i samma apparat ger högre risknivå jämfört med traditionella värmare som bara fungerar med gas, säger säkerhetsingenjör Seppo Huttunen på Tukes.  

Bakgrunden till projektet är en gasvärmare som upptäcktes i Danmark 2010 och konstaterades ha betydande säkerhetsbrister i fråga om gas- och elsäkerheten. Importören drog frivilligt tillbaka värmaren från den danska och svenska marknaden. Marknadskontrollmyndigheten i Danmark gjorde dessutom en anmälan om värmaren till EU:s RAPEX-system för farliga produkter (anmälan nr 0043/11).

I kontrollprojektet medverkade förutom Danmark även marknadskontrollmyndigheterna i Norge, Sverige och Finland. Sammanlagt hittades 17 värmare, varav 12 i Danmark och fem i de övriga nordiska länderna. Värmarna testades av ett godkänt laboratorium i Danmark, för gasens del utfördes säkerhetstesterna av Danish Institute of Fire and Security i Danmark (DBI) och för elens del av svenska Intertek (SEMKO).  

Av de 12 apparaterna i Danmark hade hela sju så allvarliga säkerhetsbrister att de belades med försäljningsförbud. Bristerna gällde huvudsakligen elsäkerheten. I tre av värmarna fanns det risk för elstöt. För dessa apparaters del ålades importören dessutom att återkalla de apparater som redan sålts. Importörerna av fem värmare fick anmärkning för bristfälliga märkningar och instruktioner.

I de övriga nordiska länderna hittades delvis värmare från samma tillverkare som på den danska marknaden. Till exempel fanns den värmare som hittades i Finland även till salu i Danmark. Den här värmaren hade inga allvarliga säkerhetsbrister. I Sverige och Norge hittades en värmare som de danska myndigheterna inte bara hade belagt med försäljningsförbud utan även krävt återkallelse av.  Värmarna i Sverige och Norge kom från andra tillverkare.  

I en värmare som bara hittades på den svenska marknaden var kolmonoxidhalten i förbränningsgaserna betydligt högre än tillåtet. Marknadskontrollmyndigheten i Sverige har belagt värmaren med försäljningsförbud och importören bör återkalla produkten från konsumenterna. I Norge och Sverige hittades också två värmare som i projektets slutrapport föreslås dras tillbaka från marknaden på grund av brister i elsäkerheten. Den ena av dessa fanns bara på den svenska marknaden medan den andra salufördes i både Sverige och Norge.  

– Det nordiska samarbetet var något helt nytt inom marknadskontrollen av gasapparater, säger Huttunen. Kontrollen gav goda erfarenheter och samarbetet fortsätter med kontroll av kylskåp för gas-/eldrift.


I projektets slutrapport har riskbedömningsresultaten för 17 värmare sammanställts. Rapporten kan läsas på Tukes webbplats: Evaluation report for portable gas Space Heaters with 230 V electrical connection.

Mer information:
Säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, telefon 029 5052 471, [email protected].