Meny

Märkningen av gasgrillar fortfarande bristfällig

Tukes 4.5.2012 9.53
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt många brister i märkningen av gasgrillar på marknaden. På basis av observationer vid tillsynen saknar gasgrillarna ofta obligatoriska märkningar eller varningar. Situationen har inte märkbart förbättrats, trots att Tukes påpekat om bristfälliga märkningar efter tillsynsbesök som gjordes redan 2009.

En del av märkningen på gasgrillar är obligatorisk och ingår i typgodkännandet. För konsumenten är märkningen ett bevis på att grillen är typgodkänd. Om en gasapparat saknar märkning uppfyller den inte villkoren för typgodkännande och då finns det också skäl att misstänka att den inte är säker. I Finland måste alla gasapparater som saluförs till konsumenter vara typgodkända.

Konsumenterna kan kontrollera om en gasapparat är typgodkänd genom att titta på CE-märkningen. I anslutning till CE-märkningen ska det finnas ett fyrsiffrigt identifikationsnummer för det organ som typgodkänt apparaten. Märkningen ska också ange året när CE-märkningen anbringades.

CE-märkningen är dock inte ensam en tillräcklig garanti för att apparaten motsvarar den typgodkända produkten.

Typgodkända grillar ska vara försedda med synlig, lättläst och outplånlig märkning som innehåller följande information på finska och svenska:

  • tillverkarens namn eller identifieringsnummer
  • apparatens namn, typ och modell
  • apparatens effekt och förbrukning (totaleffekt kW och g/h)
  • kategori: i Finland I3 B/P
  • anslutningstryck: i Finland 30 mbar

Apparaten ska dessutom ha följande synliga, outplånliga och lättlästa varningstexter på finska och svenska:

  • ”Endast för utomhusbruk”
  • ”Läs anvisningarna före användning”
  • ”Varning: åtkomliga delar kan bli mycket heta. Håll små barn på behörigt avstånd”

Apparaten ska även åtföljas av monterings-, justerings-, bruks- och serviceanvisningar på finska och svenska. Utöver vad som angetts ovan ska anvisningarna även innehålla information som behövs för montering, säker användning och service av apparaten, i synnerhet om eventuella begränsningar i användningen.

Importören eller tillverkaren måste få typgodkännande innan apparaten kan utbjudas till försäljning. Tillverkaren eller importören ansvarar för att apparater som utbjuds till försäljning överensstämmer med typgodkännandet och är säkra att använda. Importören ska för sin del försäkra sig om att apparater som säljs på den finländska marknaden är avsedda för användning i Finland. Detta framgår av den tekniska informationen om apparaten, kategorin ska vara I3B/P och användningstrycket 30 mbar.  

Mer information:

säkerhetsingenjör Merja Rajamäki, tfn 010 6052 518

e-post: [email protected]