Brister i säkerheten hos flytgasslangar och gasgrillar

Tukes 1.9.2017 9.58
Pressmeddelande

Tre av tio testade flytgasslangar och en av sex gasgrillar visade sig vara så farliga i de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra, att produkterna samlas in från konsumenterna. Flytgasslangarnas köld- och trycktålighet undersöktes och gasgrillarna testades enligt kraven i gasanordningsdirektivet.

Vid testningen hittades en gasläcka hos gasgrillen Biltema 37-530.  Importören har slutat sälja grillen och meddelat om återkallelse av produkterna. Grillen i fråga har endast sålts i Biltemas affärer och de som köpt grillen kan returnera grillen till närmaste Biltema affär. Mer information om ärendet finns på Biltemas hemsidor och i affärerna.

De övriga grillarna som testades hade närmast brister i märkningarna. Dessa brister utgör dock inga allvarliga säkerhetsrisker vid användningen av grillarna.

- I samband med att gasanordningarna flyttas i vinterförvar är det bra att kontrollera anordningens funktion och utföra nödvändigt underhåll. Det är också bra att kontrollera gasslangens skick på våren när anordningen tas i användning och dessutom i samband med lagring av produkten, påminner överinspektör Seppo Huttunen som ansvarat för tillsynsprojektet.

Flytgasslangarna tålde inte kyla.

I undersökningarna av flytgasslangarna klarade tre produkter inte köldtålighetstestet, utan slangarna brast när de böjdes vid en temperatur på -30 °C. Resterande sju slangar uppfyllde kraven till de delar som undersöktes. Tukes bestämde att slangarna med allvarliga brister ska dras tillbaka från marknaden och företaget som sålt dem ska samla in produkterna från konsumenterna. Uppgifter om de farliga slangarna med allvarliga brister finnsi Tukes marknadsövervakningsregister.

Tillverkaren ansvarar för produkternas säkerhet

Produkter som säljs inom EU får inte utsätta konsumenterna för fara. Om en produkt visar sig vara farlig ska tillverkaren, importören eller säljaren vidta adekvata åtgärder och underrätta tillsynsmyndigheten.

  Företaget har i första hand ansvaret för att dess produkter är säkra. Detta gäller både tillverkaren, importören och den affär som säljer produkten, konstaterar överinspektör Jyri Pekkanen som ansvarat för tillsynsprojektet för flytgasslangar.

Företag kan främja produkternas säkerhet genom fortlöpande kvalitetskontroll och produktutveckling samt genom att låta testa sina produkter.

Mer information:

Flytgasslangar

Överinspektör Jyri Pekkanen tfn 029 5052 027 ([email protected])

Gasgrillar

Överinspektör Seppo Huttunen tfn 029 5052 471 ([email protected])

Slangar som inte uppfyller kraven:

Codan 2610, med märkningarna Codan 2601 LPG EN ISO 3821:2010 (EN 559) /DG 3612 (-30 °C) - 2MPa (20 bar) - 10.0 – 2017. Produkten har sålts som en del av förpackningen Quick-on – kaasusetti (EAN 6417970014991)

DELTEC, med märkningarna DELTEC EN 16436-1:2014 class 2 DRE0301 10mm 10bar Propane/Butane PROD datetime(6) 2017. Produkten har sålts som en del av förpackningen Mustang – tryckregulator för gasflaska EAN 6410412924193.

IGT DRE 0301, med märkningarna BS EN ISO 3821 LPG/Natural Gas/MPS Nestekaasu/Flytgas 10mm 2MPa (20 bar) (-30 °C) TR/10/409/Rev1 2016. Produkten har sålts som en del av förpackningen Lucifer – gasregulator (EAN 6416273051900)  (IGT)

Undersökningarna av flytgasslangarna utfördes i VTT Expert Services Oy:s testlaboratorium i enlighet med standarden SFS-EN 16436-1 + A1.

Gasgrillarna undersöktes i SGS Fimko Oy:s testlaboratorium i enlighet med gasanordningsdirektivet 2009/142/EG och standarden EN 498:2012.