Alla byggprodukter måste inte CE-märkas

Tukes 13.2.2014 9.00
Pressmeddelande

EU:s byggproduktförordning, som trädde i kraft i somras, förutsätter CE-märkning för en stor del av byggprodukterna. Märkningstvånget gäller dock enbart sådana byggprodukter som omfattas av de harmoniserade standarderna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar CE-märkningen av byggprodukter på den finländska marknaden.

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft 1.7.2013 och förutsätter att vissa byggprodukter har CE-märkning. Om produkten omfattas av en harmoniserad standard, då krävs märkningen. I annat fall är märkningen inte obligatorisk.  Förordningen omfattar bland annat ytterdörrar och fönster, betongelement, hållfasthetssorterade sågvaror m.fl. produkter, vilka hittills har kunnat tillverkas utan CE-märkning. Å andra sidan omfattas för närvarande till exempel inte betongarmeringar och vattenkranar av den obligatoriska CE-märkningen. 

Om du vill kontrollera om en produkt omfattas av en harmoniserad standard gör du det enklast på hEN-helpdesk (www.henhelpdesk.fi ). Denna  är en finskspråkig webbplats där du kan söka harmoniserade standarder med produktnamn. Standardernas tillämpningsområden kan kontrolleras närmare på SFS webbplats sales.sfs.fi utan kostnad. 

En del av byggprodukterna kan CE-märkas också genom det frivilliga ETA-förfarandet. En byggprodukt som inte omfattas av den harmoniserade standarden eller ETA-förfarandet får inte förses med CE-märkning i enlighet med byggproduktförordningen.

Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten är förenlig med EU-lagstiftningen. Avsikten med CE-märkningen av byggprodukter är att göra det lättare att jämföra dem. Planering och byggande underlättas när produkternas egenskaper anges på ett enhetligt sätt. CE-märkningen ersätter nationella produktgodkännanden och främjar på så sätt den fria rörligheten av byggprodukter mellan medlemsländerna på EU:s inre marknad. Märkningskraven är desamma i alla EU-länder, så konsumenten kan lita på en produkts egenskaper oberoende av från vilket land den kommer.

Tukes övervakar CE-märkningen av byggprodukter på den finländska marknaden.  Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten följer upp användningen av produkterna och underrättar vid behov Tukes om missförhållanden som iakttagits på byggprodukters CE-märken.

Mer information: 
Överingenjör Heikki Viitala tfn 029 5052 591, forna[email protected]