Gruvinvesteringarna ökade, malmletningen minskade

Mediatiedote 27.3.2020 9.59
Pressmeddelande

.Gruvverksamhetens investeringar 2019 visade en ökning till 525 miljoner euro, 42 procent mer jämfört med föregående år. När det gäller att leta nya malmfyndigheter minskade däremot investeringarna med åtta procent till 62,8 miljoner euro. Finland har stigit till andra plats i fråga om att locka investeringar visar den enkät som Fraser Institute varje år riktar till gruvbranschens aktörer. Uppgifterna framgår av den aktuella översikt som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har publicerat i egenskap av gruvmyndighet.

– Investeringarna i gruvverksamhet har senast 2011 varit på den här nivån. Betydande investeringar har gjorts i synnerhet i Lappland, där gruvorna i Kevitsa, Kittilä och Kemi har investerat totalt 458 miljoner euro i gruvornas verksamhet. Investeringen i Kevitsa förbereder för ökad malmproduktion. Kittilä och Kemi investerar i lyftschakt som möjliggör effektivare brytning på nya djup, säger gruppchef Terho Liikamaa vid Tukes.

Investeringarna i gruvverksamhet ökade samtidigt som brytningen totalt minskade med 12 procent till 115,1 miljoner ton sett till alla gruvor med verksamhet i Finland. Även brytningen av malm och nyttosten minskade med nio procent till 44,6 miljoner ton.

 Det sker en positiv utveckling när det gäller säkerheten i gruvorna eftersom rapporter visar att arbetstagarnas och entreprenörernas olycksfall fortsätter att minska.

I fjol lämnade 46 bolag in rapporter om malmletning till Tukes. Alla de företag som är verksamma i Finland letar antingen i första eller andra hand efter guld. När det gäller grundmetaller letar man främst efter koppar och nickel. De goda tillväxtutsikterna för batteribranschen har lett till att intresset för i synnerhet kobolt har ökat.

– Aktörerna bakom malmletning har skapat en strukturförändring. Företagens rapporter visar att investeringarna i malmletning och borrhål sett i kilometer minskade, men undersökningsinsatserna görs i allt högre grad i sådana områden där berggrunden bara i viss mån har kartlagts, säger Liikamaa.

– En malmletningsundersökning är mer riskfylld i den inledande fasen (grassroot) eller vid nyetablering på orörd plats (greenfield) än undersökningar i närheten av redan kända malm- och mineralfyndigheter (brownfield). I samband med sådana projekt kräver undersökningsverksamheten mer långsiktiga finansiella investeringar och mångsidig teknisk kompetens. Under de senaste åren har stora internationella gruvjättar börjat finansiera juniorföretag, tillägger Liikamaa.

De ersättningar för malmletning som ifjol betalades till markägare uppgick till 4,5 miljoner euro, varav Forststyrelsen i egenskap av stor markägare fick en betydande andel. Storleken på det malmletningsområde som berättigar till att leta malm har de senaste sex åren varit så gott som konstant (ca 1 800 km2). Mer än 70 procent av all malmletning sker i Lappland.

– I den enkät som genomförts av Fraser Institute ansåg enkätdeltagarna att Finlands mineralpotential ligger på fjärde plats i fråga om att locka investeringar, medan den stabila samhälleliga verksamhetsmiljön gav Finland en första plats. Gruv- och prospekteringsbolagen sätter värde på förutsägbarheten i Finlands tillståndssystem med tanke på behandlingen av malmletnings- och gruvtillstånd liksom kvaliteten på uppgifterna om den finländska berggrunden. Mineralpotential och stabil samhällelig verksamhetsmiljö placerade Finland på andra plats sett till totalpoängen, säger Liikamaa.

Tukes är den behöriga gruvmyndigheten i Finland. Offentliga delgivningshandlingar och beslut för aktuella ansökningar finns på webbplatsen.

Information om ansökningar och uppgifter om områden med tillstånd finns i gruvregistrets karttjänst (på finska)

Bilagor:

Gruvmyndighetens aktuella översikt 2019 (på finska)

Brytningsmängderna per gruva 2019 finns i Tukes statistik över bergsindustrin 2019 (på finska) 

Statistik om olyckor (på finska)

Mer information:

gruppchef Terho Liikamaa, tfn 029 5052 117
Gruvverksamheten: ledande sakkunnig Ossi Leinonen, tfn 029 5052 205
Malmletning: överinspektör Ilkka Keskitalo, tfn 029 5052 151
[email protected]