Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura

Tukes 25.8.2016 12.02
Pressmeddelande

Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna inte på grund av förgiftning till följd av växtskyddsmedel.

Hundratals döda humlor vid vägrenen väckte en förbipasserandes uppmärksamhet i Eura i början av sommaren. Någon naturlig förklaring till massdöden bland humlorna i juni hittades inte, och därför misstänkte man att växtskyddsmedel kunde vara orsaken till massdöden. Vid Tukes övervakning av växtskyddsmedel fann man emellertid inga betydande mängder växtskyddsmedel i humlorna.

Till Tukes kännedom kommer årligen några misstankar om förgiftning av pollinerande insekter, såsom till exempel bin och humlor, till följd av växtskyddsmedel. I sådana fall börjar man utreda orsaken till döden genom att granska i hur stor omfattning pollinerande insekter har dött och eventuella naturliga dödsorsaker hos pollinerande insekter. Till exempel bidöd kan bero på sjukdomar som bina lidit av.

Om dödsorsaken hos pollinerande insekter misstänks vara förgiftning till följd av växtskyddsmedel, undersöks mängden växtskyddsmedel hos dessa och vid behov även i honungen. Utgående från resultaten görs en bedömning av huruvida växtskyddsmedlen har haft någon betydelse för döden. Vid bedömningen av dödsorsaken får Tukes hjälp av Finlands Biodlares Förbund och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Om man hos pollinerande insekter konstaterar betydande mängder växtskyddsmedelsrester, övervakas användningen av växtskyddsmedel i området noggrannare. Pollinerande insekter kan exponeras för växtskyddsmedel som är skadliga för dem, till exempel om medlen sprutas på ett sätt som strider mot anvisningarna vid de pollinerande insekternas flygtid.

Den humledöd som inträffade i Eura i somras berodde inte på växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel kan emellertid orsaka dödlighet hos pollinerande insekter, vilket skedde till exempel i Loimaa i fjol.

Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd (Meddelande 28.1.2016)

Mer information om övervakningen av växtskyddsmedel:

Överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084, e-post i formatet [email protected]