Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga

Tukes 19.1.2016 10.35
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga och att användarna är väl medvetna om riskerna med medlen.  I fjol utredde Tukes riskerna med användningen av växtskyddsmedel bland annat i lekparker, kommunala grönområden och nöjesparker. Syftet var att säkerställa att växtskyddsmedlen inte medför särskilda risker för hälsan eller miljön.

Vid övervakningen kontrollerades att användarna fört bok över användningen av växtskyddsmedel och att medlen använts och lagrats enligt bruksanvisningarna. Dessutom utreddes i övervakningen hur de som rör sig i området skyddas från exponering för växtskyddsmedel.

På de 56 platser som granskades var användningen av växtskyddsmedel i regel ringa. Växtskyddsmedel användes till exempel inte alls i lekparker, förutom i några undantagsfall. Det preparat som användes mest var glyfosat. Glyfosat användes i synnerhet i grön- och gatuområden samt för bekämpning av jättefloka.

Övervakningen visar att utomstående skyddas väl från exponering av växtskyddsmedel. Skyddsåtgärder bestod bland annat i att inleda behandlingen med växtskyddsmedel vid en tidpunkt när det inte rör sig mycket folk i området, information om behandlingen med varningsskyltar och undvikande av besprutning i områden där folk rör sig mycket.

Flest brister upptäcktes i dokumentationen av användningen av växtskyddsmedel. På dessa platser var användningen ändå så ringa att avsaknaden av dokumentation inte medförde någon påtaglig risk. I några fall förekom brister i lagringen av växtskyddsmedel och några aktörer hade använt växtskyddsmedel som inte är godkända i Finland. De aktuella medlen var ättikspreparat och preparat av citronsyra avsedda för ogräsbekämpning på stenbeläggningar och gångar. Användarna av växtskyddsmedel har instruerats att åtgärda de små brister som upptäcktes under övervakningen.

Dokumentation krävs vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 

Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt ska föra bok över användningen under minst tre år. Av bokföringen ska namnen på de preparat som använts, användningstiderna, doseringen, arealerna och platserna framgå . Alla växtskyddsmedel som används i Finland ska vara godkända av Tukes och ha ett fyrsiffrigt registernummer på etiketten. En lista över godkända preparat finns i Tukes växtskyddsmedelsregister på http://www.tukes.fi/sv/Register/Vaxtskyddsmedelsregister/. Växtskyddsmedel ska användas och lagras enligt bruksanvisningarna på preparatets etikett.

Mer information:

Överinspektör Lotta Kaila

Tfn 029 5052 084, e-post: [email protected]

Frågor och svar (på finska) om glyfosat