Hoppa till innehåll

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga

Tukes
Utgivningsdatum 16.6.2017 12.12
Pressmeddelande

Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra bekämpningsmedel än kemiska. Om det ändå ses som nödvändigt att behandla med växtskyddsmedel, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om man ska använda enbart godkända preparat och rekommenderar att man markerar de behandlade områdena.

 Enligt en utredning som genomfördas av Tukes används det en del växtskyddsmedel på offentliga platser. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att markera behandlade områden, men Tukes rekommenderar att man markerar områden där människor och sällskapsdjur rör sig. Markeringarna på de behandlade områdena bör vara kvar tills sprutmedlet har torkat.

Användaren kan också meddela i förväg att ett område kommer att behandlas. Det är användaren själv som avgör hur meddelande och markering genomförs i praktiken.

Man måste följa bruksanvisningarna för växtskyddsmedlen och beakta givna anvisningar om användningen. Alla nödvändiga markeringar finns angivna i texten på preparatets försäljningsemballage.

Växtskyddsmedel ska användas i måttliga mängder i offentliga områden 

Förrförra året kartlade Tukes riskerna med användning av växtskyddsmedel i bland annat lekparker, kommunernas grönområden och nöjesparker. Målet var att säkerställa att preparaten inte orsakar särskilda risker för hälsa eller miljö. I de undersökta objekten var användningen av sådana medel som regel liten. Exempelvis i lekparker sprutade man inte något växtskyddsmedel alls, med några få undantag.

Baserat på kontrollen konstaterades det att utomståendes exponering för växtskyddsmedel förhindras bra. Åtgärder för minskad exponering var bland annat att behandlingen förlades till en tidpunkt då få människor rörde sig i området, man varnade för behandlingarna med varningsskyltar och undvek att spruta på livliga områden.

Användning i yrkesverksamhet förutsätter växtskyddsexamen 

Användning av växtskyddsmedel i yrkesverksamhet förutsätter att man med fem års mellanrum avlägger en växtskyddsexamen. Dessutom måste man anteckna medlens användning i en bok av vilken framgår preparatens namn, dosernas storlek samt tider, områden och objekt där medlen används.

Alla växtskyddsmedel som används i Finland ska vara godkända av Tukes och på deras etikett ska finnas ett fyrsiffrigt registernummer. Godkända preparat kan kontrolleras i Tukes register http://www.tukes.fi/sv/Register/Vaxtskyddsmedelsregister/.

På offentliga områden använder man preparat som innehåller glyfosat främst på grön- och gatuområden samt för bekämpning av invasiva främmande arter. På grund av misstankarna om cancerfarlighet har glyfosat orsakat mycket diskussion de senaste åren. Enligt europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) klassificeras glyfosat inte som cancerfarlig. Däremot är försäljning och distribution av preparat som innehåller den som skadlig bedömda hjälpsubstansen POEA (polyetoxilerad talg-amin) förbjuden. De kan användas fram till 31.3.2018, då preparaten försvinner ur växtskyddsmedelsregistret.

Förbudet gäller följande glyfosatpreparat:

 -         Barclay Gallup 360 (reg.nr 2920)

-          Clinic 360 SL (reg.nr 1822)

-          Glyfokem 360 (reg.nr 2011)

-          Glyfokem 360 I (reg.nr 3127)

-          Glyfonova 360 SL (reg.nr 1712)

-          Glyphogan 480 SL (reg.nr 2950)

-          Keeper Spray (reg.nr 2995)

-          Keeper Tiiviste (reg.nr 2996)

-          Rambo 360 (reg.nr 1917)

-          Ranger (reg.nr 2856)

-          Rodeo (reg.nr 1911)

-          Roundup (reg.nr 1403)

-          Roundup Max (reg.nr 1910)

Mer information 

Ledande specialist Eija-Leena Hynninen, tel. 029 5052 049, [email protected]

Överinspektör Liisa Hirvonen, tel. 029 5052 040, [email protected]

Tillbaka till toppen