Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras

Tukes 29.6.2012 8.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på skyddszonerna längs vattendragen. I fortsättningen får de flesta växtskyddsmedel sprutas närmare stranden än tidigare. Däremot ökas skyddsavstånden till vattendrag i samband med odlingar där växtligheten är hög och växtskyddsmedlet lätt kan spridas med vinden. Dessutom måste omkring en femtedel av växtskyddsmedlen i fortsättningen spridas med munstycken som minskar vindavdriften. 

Skyddszonernas syfte är att minska de skador som växtskyddsmedel orsakar på växter och djur i vattendragen. I Finland ansvarar Tukes för fastställandet av skyddszoner för växtskyddsmedel längs vattendrag.

De nuvarande skyddszonerna längs vattendrag har fastställts på basis av växtskyddsmedlens giftighet. Vid den omprövning som nu pågår beaktas utöver giftigheten även hur stora mängder av växtskyddsmedlet som används per hektar samt den beräknade vindavdriften. Det här ger en bild av hur mycket besprutningen belastar vattendragen vid åkrar och andra odlingar. Motsvarande bedömningssätt tillämpas redan i flera europeiska länder.

I Finland används i yrkesmässigt bruk knappt 300 växtskyddsmedel som är avsedda för besprutning, och för alla dessa omprövas skyddsavstånden. Omprövningen beräknas bli klar i år. Innan de nya skyddszonerna längs vattendrag tas i bruk kommer Tukes även att höra odlarna i fråga om det praktiska genomförandet.

Odlaren måste veta var han ska lämna en skyddszon och hur bred den ska vara. Bland odlarna har det förekommit osäkerhet om vilka vattenområden som räknas som vattendrag.

– Sedan gammalt har det varit obligatoriskt att lämna en skyddszon vid vattendrag där man kan ta sig fram med roddbåt även under den torraste tiden av året.  Tolkningsmässigt och med tanke på jämlik behandling av odlarna är detta dock inte nödvändigtvis den mest ändamålsenliga definitionen. I samband med omprövningen av växtskyddsmedlens risker kommer Tukes i samråd med ministerierna att förtydliga definitionen av vattendrag utifrån den nya vattenlagen, säger överinspektör Leona Mattsoff på Tukes.

Tukes svarar på frågor på Okra-mässan

Tukes deltar i lantbruksutställningen Okra på Oripää flygplats 4–7.7. I sin monter ger Tukes aktuell information om växtskyddsmedel.

Tukes monter finns i T-hallen, där experter från Tukes svarar på frågor om växtskyddsmedel.

Mer information:

överinspektör Leona Mattsoff, tfn 0400 148 632

sektionschef Eija-Leena Hynninen, tfn 040-552 1858

e-post: [email protected]

Vägbeskrivning och mer information om Okra-mässan finns på utställningens webbplats

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.