Vågarna i saluhallar huvudsakligen i sin ordning

Tukes 9.5.2012 10.31
Pressmeddelande

Verifieringen av vågar som används i saluhallar är i huvudsak välskött. Under vårens lopp har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerat vågarna i saluhallar i 13 städer från Helsingfors till Uleåborg. Vid tillsynsprojektet kontrollerades 178 vågar från 109 olika butiker. Bara 11 av vågarna hade inte verifierats inom den föreskrivna tidsfristen på tre år.

I Finland ansvarar näringsidkarna för att vågarna visar korrekt vikt. När priset på en produkt bestäms efter vikt måste produkten vägas med en våg som uppfyller kraven i lagen om mätinstrument. En i bruk varande våg ska verifieras vart tredje år. Vid verifieringen kontrolleras att vågen är i skick och mäter vikten korrekt. Verifieringar utförs av besiktningsorgan som godkänts av Tukes.

Vid Tukes tillsynsprojekt som gällde vågar i saluhallar framgick det att ibruktagandet av alla 178 vågar var oklanderligt skött: alla vågar som var i bruk var av en typ som överensstämde med kraven och var i det avseendet lämpliga för bestämning av priset vid handel. Däremot fanns det utrymme för vissa förbättringar i fråga om periodiska verifieringar. I saluhallarna hittades 11 vågar vars periodiska verifiering inte längre var i kraft.

– Andelen bristfälligt verifierade vågar är ungefär lika stor i saluhallar som i vanliga butiker. I medeltal förekommer brister i 5–8 procent av vågarna, säger säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa på Tukes.

När Tukes upptäcker bristfälliga vågar beläggs de med villkorligt användningsförbud. Butikerna som använder vågarna ska lämna ett intyg över att vågen certifierats till Tukes inom 30 dygn från anmärkningen.

Konsumenter som gör uppköp i saluhallar kan också själva kontrollera om näringsidkaren har utfört de verifieringar av vågen som krävs.

– Tidpunkten för den senaste verifieringen anges med en rund verifieringsdekal på vågen. Besiktningsorganen brukar också ofta klistra en egen infodekal på vågen som visar när nästa verifiering ska göras, säger Rinnemaa.

Verifieringen av mätinstrument baserar sig på lagen om mätinstrument. I Finland ansvarar Tukes och regionförvaltningsverken för tillsynen enligt lagen om mätinstrument. I sommar kommer Tukes att kontrollera vågar som används på sommartorgen.

Mer information:

säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 010 6052 143

e-post: [email protected]