Rekommendation för köpcentrum om administration av tryckbärande anordningar och gasapparater

20.2.2019 12.22
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alla köpcentrum att kontrollera att alla tryckbärande anordningar och gasapparater som används lämpar sig för ändamålet. Tukes har i ett köpcentrum uppmärksammat brister i anskaffning, montering och regelbundna inspektioner av tryckbärande anordningar och gasapparater.

Tukes gjorde ett kontrollbesök till ett stort köpcentrum och upptäckte brister bland annat angående anskaffning, montering och regelbundna inspektioner av apparaterna. Enligt fastighetsservicen i köpcentrumet skaffar butiksinnehavarna, restaurangerna och andra företag som använder tryckbärande anordningar och gasapparater själva apparaterna som de behöver.

I köpcentrum finns det många ägare och innehavare av tryckbärande anordningar och gasapparater, och det är viktigt att alla känner utrustningen och kan använda den på ett säkert sätt såsom lagen förutsätter. Det räcker inte att fastighetsägaren av köpcentrumet känner till kraven i lagen, utan varje aktör som finns i fastigheten ska känna till skyldigheterna som de omfattas av.

Tukes uppmanar också att försäkra sig om att någon tar hand om utrustningen och att underhåll och kontroller görs regelbundet. Det finns dessutom skäl att försäkra sig om att alla tryckbärande anordningar har namngivna ansvarspersoner. Arbetstagarna ska instrueras i säker användning av anordningarna.

Om kraven inte följs är det möjligt att apparaterna medför fara för människor eller egendom.

Tukes övervakar förhållandena och gör vid behov kontroller även vid andra köpcentrum.

Observera följande om du har verksamhet i köpcentrum och använder tryckbärande anordningar:

 • När du skaffar tryckbärande anordningar ska du uppmärksamma kraven i lagen om tryckbärande anordningar. Använd vid behov en sakkunnig i teknik.

 •  Planera placeringen av tryckbärande anordningar så att underhåll och kontroll av anordningarna är möjlig och att placeringen inte medför fara för andras säkerhet. Utrymmen och konstruktioner som omger en tryckbärande anordning ska planeras och realiseras så att eventuellt läckage inte medför fara för andras säkerhet eller för konstruktionerna.

 • I maskinrum med koldioxid-kylanordning ska det finnas en läckindikator på grund av kvävningsrisken, maskinell ventilation samt nödstoppsknapp utanför maskinrummet vid dörren.

 •  Beställ monteringen av tryckbärande anordningar och rörsystem i anknytning till dem av en fackman. Gör inga monteringar själv.

 • Registrera tryckbärande anordningar vid behov. Besiktningsorganet utför besiktningen av den tryckbärande anordningen och sköter registreringen i Tukes. Stora tryckbärande anordningar registreras, t.ex. tryckkärlet i en koldioxid-kylanordning registreras när värdena för tryck och volym överskrider 3 000 bar x liter.

 • Namnge ansvarspersoner för tryckbärande anordningar eller ingå avtal med fackman om underhåll och service av dem samt om övervakning av användning.

 • Observera regelbundna kontroller. Kontrollerna utförs av ett besiktningsorgan som Tukes godkänt. För tryckkärl i koldioxid-kylanordning ska man komma överens med besiktningsorganet om ett uppföljningsförfarande av tryckbärande anordning.

 • Se till att det finns en service- och underhållsplan för tryckbärande anordningar och rörsystem i anknytning till dem och att du kan uppvisa den för myndigheter vid behov.

 • Förvara inte överflödiga föremål i utrymmet med tryckbärande anordningar och tillåt ingen annan verksamhet där.

 • Säkerställ tillgången till utrymmet med tryckbärande anordningar, blockera inte ingången t.ex. med en låst port eller genom att förvara saker framför dörren till utrymmet. I nödsituation kan fara orsakas av att man inte kommer in i rummet.

 • Gör vid behov en ändringsanmälan till Tukes, exempelvis när en tryckbärande anordning tas bort från registret.

Observera följande om du har verksamhet i köpcentrum och använder gasapparater:

 • Försäkra dig om att du inomhus inte använder gasapparater som endast är avsedda för utomhusbruk.

 • Ändra inte gasapparater egenhändigt exempelvis genom att begränsa storleken på öppningarna för ersättningsluft.

 • Se till att gasapparaterna är rena, brister kan innebära en säkerhetsrisk.

 • Använd vid montering av gasapparater och gaslinjer ett behörigt gasinstallationsföretag som godkänts av Tukes, bygg inte egenhändigt några gaslinjer genom att foga gasslangar efter varandra.

 •  Observera placeringen av gaslinjernas huvudventiler så att de är möjliga att nå i en nödsituation. Det är exempelvis svårt att nå taknivå i en nödsituation.

 • Se till att lagret med gasflaskor inte finns bredvid nödutgången och att saker inte förvaras i anknytning till gaslinjerna.

Tukes är tillsynsmyndighet för förordningarna gällande tryckbärande anordningar. Tukes övervakar säkerheten av tryckbärande anordningar med användningsövervakning, marknadsövervakning och registret över tryckbärande anordningar. Tukes övervakar gasapparaternas enlighet med kraven.

Lagstiftning och krav:

Sidan tryckbärande anordningar på tukes.fi 

Gasapparater på tukes.fi

Lah om tryckbärande anordningar 1144/2016

Gasanordningslag 502/2018

Mer information:

Överinspektör Johanna Soppela, tfn 029 5052 585,

Projektledare Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519

e-post med format: [email protected]