Använd bara säkra och godkända produkter för att hålla insekter borta

Tukes 16.6.2011 11.47
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om vikten av att skydda sig mot myggor, fästingar och andra kryp på ett säkert sätt genom att använda godkända produkter och följa bruksanvisningarna. I handeln finns många olika repellerande medel för att hålla irriterande insekter borta, t.ex. hudsalvor och sprayer. Myndigheterna för register över bekämpningsmedel som godkänts för försäljning.

– Om man använder bekämpningsmedel är det säkrast att hålla sig till godkända produkter, framhåller överinspektör Päivi Karnani på Tukes. Innan bekämpningsmedel som insekticider, akaricider och repellerande medel mot mygg släpps ut på marknaden är importören skyldig att ansöka om Tukes godkännande av medlen. Trots detta finns det på marknaden tyvärr också icke godkända bekämpningsmedel som varken är lagliga eller säkra att sälja, eftersom förbjudna kemikalier kan ha använts i dem.

Tukes för ett register över s.k. biocida bekämpningsmedel som godkänts med stöd av kemikalielagen. Biocider är kemikaliska ämnen, produkter eller mikroorganismer vars uppgift är att förinta, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. I Tukes register finns sammanlagt 105 godkända biocidpreparat för bekämpning av insekter.

Insekticider för djur och behandling av ektoparasiter hos djur

En del godkända insekticider och repellerande medel är avsedda att användas direkt på djur. Produkter som är avsedda för husdjur gäller krav på godkännande. I Tukes register finns det åtta produkter av det här slaget.

Veterinärläkemedel som är avsedda för motverkande av insekter eller behandling mot ektoparasiter (utvändiga parasiter) och har en medicinsk indikation hör till behörigheten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.  På marknaden finns över 20 veterinärläkemedelspreparat med försäljningstillstånd avsedda för behandling mot ektoparasiter. Preparaten är av typen spot-on lösningar, pour-on lösningar, sprayer eller halsband. Indikationen för de här preparaten är att bota, lindra eller förebygga sjukdom.

Skäl att läsa bruksanvisningen noga

När man använder bekämpningsmedel och veterinärläkemedel för behandling mot ektoparasiter är det viktigt att läsa bruksanvisningen noga. Vissa produkter är t.ex. inte lämpade för barn. Om man använder repellerande medel på barn måste man vara särskilt noga med att barnet inte får medlet i ögonen eller munnen. Därför ska man åtminstone inte applicera medlet på barnets händer.

I bruksanvisningen ska det anges om bekämpningsmedlet enbart är avsett för användning utomhus. För bekämpningsmedel som används inomhus gäller ibland särskilda instruktioner, t.ex. att rummet måste vädras innan man vistas där. Barn och gravida kvinnor ska inte vistas i rum där bekämpningsmedel använts.

Repellerande eller bekämpningsmedel är inte avsedda för kontinuerligt bruk. I bruksanvisningen måste anges rekommenderade doser, som inte ska överskridas. Produkter får inte appliceras på irriterad eller solbränd hud.

På förpackningen ska det också anges om produkten innehåller aktiva substanser som är irriterande eller sensibiliserande för huden. Det sensibiliserande ämnet ska också anges med varningsmärkning och varningstext. Om man tar bekämpningsmedel på händerna och gnider ut det på övriga delar av huden rekommenderas det att man tvättar händerna efteråt. Vissa ämnen får inte alls appliceras på huden utan bara på kläderna.

Tukes kontrollerar produkternas bruksanvisningar i samband med förhandsgodkännandet och ger vid behov feedback på dem till importören. Fimea godkänner bipacksedlarna i samband med beviljandet av försäljningstillstånd.

Tukes register över godkända bekämpningsmedel (på finska)

Preparat som Fimea godkänt som veterinärläkemedel kan sökas med preparatets namn på:
http://www.fimea.fi/laaketieto/laakehaku (på finska)

Mer info:

Tukes
Päivi Karnani, överinspektör, tfn 010 6052  076, fö[email protected]
Eeva Nurmi, överinspektör, tfn 010 6052 062, fö[email protected]

Fimea
Irmeli Happonen, enhetschef, tfn 09 47334284, fö[email protected]
Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 09 47334336, fö[email protected]