Kemikalieanläggningar måste samarbeta för att förebygga olyckor

Tukes 28.8.2014 9.00
Pressmeddelande

I Finland finns det hundratals anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier och som måste ha beredskap för kemikalieolyckor. I industriområden kan en olycka sprida sig från en anläggning till en annan och i värsta fall leda till en storolycka. Den kemikalielagstiftning som trädde i kraft i fjol ålägger produktionsanläggningar som är belägna nära varandra att samarbeta för att förebygga olyckor. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med inrikesministeriet utarbetat en guide som handlar om kemikalieanläggningarnas samarbetsskyldigheter och god praxis vid förebyggande av olyckor.

Anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier är ofta belägna i industriområden där det också finns andra produktionsanläggningar. I vissa industriområden finns det risk att en olycka vid en anläggning sprider sig till närbelägna anläggningar (den s.k. dominoeffekten), vilket i värsta fall kan leda till en storolycka. Tukes har gjort upp en  lista över industriområden  där man särskilt bör bereda sig på risken att en olycka sprider sig. I Finland finns det 14 s.k. dominoområden på 11 orter. 

Förordningen om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier som trädde i kraft i fjol ålägger kemikalieanläggningar som är belägna nära varandra att samarbeta för att förebygga olyckor. Med utgångspunkt i den nya lagstiftningen har Tukes tillsammans med inrikesministeriets räddningsavdelning utarbetat guiden Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi.  Guiden handlar om kemikalieanläggningarnas skyldigheter och god praxis i samband därmed. Bland annat ska kemikalieanläggningar i sina säkerhetsrapporter, sin säkerhetsledning och sin interna räddningsplan informera varandra om olycksrisker och beakta de olycksrisker som de övriga anläggningarna medför. Gemensamma spelregler för kommunikationen, passagekontrollen och trafikarrangemangen är till hjälp vid riskhanteringen. Lagstiftningen ålägger kemikalieanläggningarna att samarbeta även när det gäller informationen till allmänheten och lämnande av uppgifter till räddningsmyndigheten för den externa räddningsplanen. Dessutom ska anläggningarna ordna gemensamma storolycksövningar tillsammans med räddningsverket.

Exempel på god praxis i fråga om samarbete mellan anläggningar är gemensam säkerhetsutbildning och gemensamma riskutredningar, ett forum för säkerhetspersoner, studiebesök till den andra anläggningen och en gemensam områdeskarta där influensområdena för eventuella olyckor har märkts ut. Exempel på god praxis i fråga om kommunikationen är gemensamma webbsidor, en infotelefon samt gemensamma meddelanden om olycksrisker.

Mer info:
överingenjör Leena Ahonen, tfn 029 5052 487 och
överinspektör Heikki Penttinen, tfn 029 5052 413,
e-post: [email protected]

Bilagor:

Tukes guider:
Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi 
Tuotantolaitosten sijoittaminen

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012)