Glöm inte brandfaran med engångsgrill

Tukes 28.4.2011 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) påminner om farorna med användning av engångsgrillar vid vårens och sommarens utomhusfester. Faran kan undvikas genom att använda grillarna enligt medföljande bruksanvisningar och på platser som är lämpliga för dem. Man måste också ta hand om avfall som uppstår. Grillens aluminiumkärl och andra obrännbara delar får inte läggas i avfallsbehållaren förrän de har hunnit svalna ordentligt.

Tillverkaren, importören och försäljaren av en engångsgrill svarar för att grillen i alla hänseenden är trygg att använda. I grillens förpackning skall finnas ändamålsenliga anvisningar och alla varningsmärkningar som behövs för trygg användning av produkten.

Den som använder grillen skall dock komma ihåg vissa grundsaker för att farorna skall undvikas.

En engångsgrill skall först och främst placeras på ett plant och obrännbart underlag och de medföljande monterings-, bruks- och tändningsanvisningarna bör iakttas noga. Det är bra att studera anvisningarna redan innan man börjar grillningen.

En engångsgrill skall vara tillräckligt stadig. Det stativ som medföljer grillen bör användas eftersom grillkärlet blir ytterst hett undertill. Det måste finnas en luftspalt på flera centimeter mellan grillen och underlaget.

Engångsgrillar får användas endast utomhus. Grillen skall hållas under uppsikt tills den har svalnat helt. Detta behövs för att t.ex. barn eller husdjur inte berör en het grill, att vinden inte skall välta grillen och att brinnande material inte skall flyga iväg med vinden. En brinnande grill får inte heller flyttas under användningen.

Grillen måste alltid slocknas ordentligt. Att den har verkligen slocknat kan säkras med stora mängder vatten som hälls över grillen så att kolen blir helt täckta. Grillen får inte läggas i en avfallsbehållare förrän den har hunnit svalna ordentligt. Tänk på att avsvalnandet kan ta flera timmar.

Alla som använder engångsgrillar skall iaktta bestämmelserna i räddningslagen och de regionala räddningsmyndigheternas beslut om hantering av öppen eld. På privat ägda markområden får engångsgrillar inte användas utan landägarens tillstånd.

Arrangörerna för sommarevenemang borde ställa fram ett eller fler tillräckligt stora insamlingskärl av metall för engångsgrillarna. Dessutom borde det under evenemangen finnas färdigt med vatten så att grillarna kan kylas ned ordentligt innan de läggs i insamlingskärlen.

Mer information:

Produktsäkerhetsingenjör Janne Niemelä, Tukes, tfn 010 6052 153, [email protected]
Informationschef Juha Hassila, SPEK, tfn 040 758 7846, [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors och Tammerfors.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) är expert inom brand, räddning, beredskap och befolkningsskydd, www.spek.fi.