Bristfälliga vågar förekom på sommartorgen

Tukes 31.8.2012 8.57
Pressmeddelande

Omkring var sjunde torgvåg var inte helt prickfri, visade det sig när Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade mätinstrument på sommartorgen i somras. Torgvågar, cylindermått och kappar kontrollerades i 17 städer runt om i landet. Sammanlagt kontrollerades 153 vågar, och hos knappt 14 procent av dem förekom brister i verifieringen. Andelen bristfälliga verifieringar var större än hos butiksvågar – årligen har verifieringen gått ut för cirka fem procent av butiksvågarna.

I Finland är näringsidkarna ansvariga för att vågarna de använder är tillförlitliga. När priset på en produkt bestäms efter vikt måste produkten vägas med en våg som uppfyller kraven i lagen om mätinstrument. En i bruk varande våg ska verifieras vart tredje år. Verifieringar utförs av besiktningsorgan som godkänts av Tukes. Vid verifieringen kontrolleras att vågen är felfri och visar korrekt vikt.

Vid tillsynsbesöken på torgen hittades två vågar som helt saknade märkningar om att vågen uppfyller kraven. Dessa vågar belades med användningsförbud.

På sommartorgen upptäcktes även 19 vågar för vilka verifieringen inte längre var i kraft. I dessa fall gav Tukes näringsidkaren en anmärkning. Vågarna ska verifieras inom en månad efter anmärkningen eller tas ur bruk.

En bärask är inget officiellt mått

På sommartorgen kontrollerade Tukes även cylindriska litermått och potatiskappar som säljarna använde. Enligt lagen ska torgmått vara hela och ha verifieringsmärkningar som visar att måttens volym har kontrollerats.  Nästan alla måttcylindrar och kappar som kontrollerades på torgen uppfyllde kraven.

 Det lönar sig för kunden att vara uppmärksam på att varan som säljs till dem blir uppmätt korrekt. I torghandeln förekommer det att bär säljs i askar av olika storlekar, vilket ibland förvirrar kunden.

– Till exempel ska bär som säljs i askar först mätas upp i en cylinder eller vägas upp innan de hälls i asken. En ask är inget lagligt mått, säker säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa på Tukes.

Den årliga tillsynen av mätinstrument i torghandeln är ett led i Tukes tillsyn över mätinstrument inom handeln.

Mer information:

säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa tfn 010 6052 143 – från 4.9.2012 är numret 029 5052 143

e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.