Säkerhetsbrister i prydnadsoljelampor

Tukes 27.9.2013 9.00
Pressmeddelande

Prydnadsoljelampor har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister som upptäckts i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Tullaboratoriet testa fyra prydnadsoljelampor för inredningsbruk. Vid testerna observerades brister bl.a. i skyddet av veken, oljebehållarens täthet, oljepåfyllningsmekanismen samt i bruksanvisningen och säkerhetsmärkningen.

Prydnadsoljelampor som används som inredningsprodukt är ganska sällsynta på den finländska marknaden. En produkt köptes i en detaljhandelsaffär i huvudstadsregionen och de övriga tre i nätbutiker. En av produkterna var inhemsk och de övriga utländska.

Oljelamporna testades enligt standard SFS-EN 14059:2002. Vid riskbedömningen beaktades även kraven i bilaga XVII till kommissionens förordning (1907/2006), den så kallade REACH-förordningen. Enligt förordningen får prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration.

Vid Tullaboratoriets tester upptäcktes likartade brister i samtliga produkter. Till exempel saknade oljelampans brännare skydd för veken, som förhindrar att man kommer åt den oljedränkta veken. Brister förekom också i oljebehållarens täthet och oljepåfyllningsmekanismen samt i säkerhetsmärkningen och bruksanvisningen. Vid användning är sådana här produkter alltid farliga särskilt för barn. Förtäring av lampolja även i mycket små mängder kan leda till livshotande lungskador.

På basis av testresultaten skickade Tukes begäran om utredning till företagen som marknadsför och tillverkar produkterna. Företagen har frivilligt dragit tillbaka produkterna. För två produkters del beslutade man också att återkalla produkterna från konsumenterna. Tukes har också informerat Tullen om testresultaten.

Konsumentsäkerhetslagstiftningen förutsätter att det för en konsumtionsvara ges tillräckliga uppgifter för en säker användning av produkten. Uppgifterna ska ges i tydlig och begriplig form på både finska och svenska. Enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att varor och tjänster är säkra. En konsumtionsvara eller en konsumenttjänst får inte vara farlig för konsumenternas hälsa eller egendom.

Information om farliga produkter och produkter som inte överensstämmer med kraven finns i Tukes marknadsövervakningsregister http://marek.tukes.fi/.

Mer information: specialplanerare Kari Andersson, telefon 029 5052 112, [email protected]