För mycket kadmium i smycken

Tukes 23.11.2012 9.49
Pressmeddelande

Tillverkarna, importörerna och försäljarna av smycken har redan i nästan ett år varit tvungna att följa den nya begränsningen för kadmiumhalten i smycken. Kadmiumhalten i nya smycken eller delar av dem har efter en EU-förordning som trädde i kraft 10.12.2011 inte fått överstiga 0,01 %. Vid tullaboratoriets test har det i år upptäckts många smycken som inte uppfyller kraven.

I samband med sin övervakning av importen har Tullen vid test av oädla smycken hittat ett tjugotal smycken där kadmiumhalten varit högre än tillåtet. Kadmium har särskilt förekommit i metalldelar i smycken från Kina, till exempel i materialet i ringar eller i hängande delar i halssmycken eller örhängen. Halterna har varit mycket höga, flera tiotals procent, som mest hela 90 %.

Kadmium är en tungmetall som använts i lod för smycken och som legeringsmetall. Kadmium är mycket giftigt och farligt för miljön. Kadmium och kadmiumföreningar är cancerframkallande och misstänks kunna orsaka genetiska skador, försämrad fertilitet och fosterskador. Därför försöker man minska konsumenternas exponering för kadmium genom lagstiftning alltid när det är möjligt. Begränsningen gäller hela EU och baserar sig på en riskbedömning för kadmium. Begränsningen gäller inte smycken som är äldre än 50 år eller som släppts ut på marknaden första gången före 10.12.2011.

− Smycken som innehåller kadmium kan alltså fortfarande finnas till försäljning hos detaljhandlare som köpt in eller importerat dem innan begränsningen trädde i kraft. De här smyckena dras inte bort från marknaden, men avsikten är att nya smycken som innehåller kadmium inte ska komma ut på marknaden, säger överinspektör Mervi Leikoski på Säkerhets- och kemikaliverket (Tukes).

Tukes övervakar ädelmetallarbeten och främjar kemikaliesäkerheten i Finland. Efter att kadmiumbegränsningen trädde i kraft testade Tukes lod för guldsmycken genom ett stickprov som omfattade 10 smycken. I fem av dem överskreds det nuvarande gränsvärdet för kadmium. Eftersom smyckena hade släppts ut på marknaden före 10.12.2011 var det lagligt att saluföra dem. Smyckena var inhemska eller importerade från Europa. Proverna analyserades vid Inspecta Oy:s ädelmetallaboratorium, där den inhemska ädelmetallindustrin och importörer av ädelmetallsmycken låter testa råvaror och smycken.

I importerade smycken har höga kadmiumhalter då och då upptäckts. De här smyckena har ofta kommit från Syd- eller Sydostasien. Konsumenterna kan omöjligt veta om smyckena innehåller kadmium eller inte. När det rör sig om smycken sker exponeringen genom hudkontakt eller när smycket hamnar i munnen. Gamla smycken kan användas som förut, men ska helst inte ges till barn som kan stoppa dem i munnen. Tukes uppmanar smyckestillverkarna och köpmän och försäljare som köper in smycken att beakta begränsningarna och följa dem.

− Guldsmeder kan fortfarande ha kadmiumhaltiga lod i lager. De får dock inte längre användas vid tillverkning av nya produkter eller reparation av gamla. Gamla lod ska helst bortskaffas eller testas för att säkerställa att de är fria från kadmium, påminner överinspektör Pirjo Säle på Tukes.

Vid återvinning av gamla guldsmycken ska kadmiumet avskiljas för att inte hamna i nya smycken. I branschen finns aktörer som renar guld till s.k. finguld (Au 999,9/1000), och då ställer kadmiumet inte till med problem vid återvinningen av skrotguld.

Mer information:

REACH & CLP-rådgivningens guide ”Kadmiumia ja lyijyä rajoitetaan koruissa” (pdf)

Sammanfattning av EU:s riskbedömningsrapport beträffande kadmium och kadmiumoxid (2008) (pdf)

Överinspektör Mervi Leikoski, Tukes (industri- och konsumentkemikalier), tfn. 029 5052 039

Överinspektör Pirjo Säle, Tukes (ädelmetallaprodukten), tfn 029 5052 672

Sektionschef Leena Partanen, Tullaboratoriet, tfn 040 332 3261

Laboratoriechef Satu Korteniemi, Inspecta Oy, tfn 050 542 2923

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.