Brister på lekplatserna och i instruktionerna till kunder på husdjursgårdar

25.7.2018 9.02
Pressmeddelande
Get på en husdjursgård.

De största behoven av förbättringar av säkerheten på husdjursgårdar gäller planeringen och underhållet av lekplatser för barn och instruktionerna till kunderna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utförde intensifierad övervakning av husdjursgårdar i år och i fjol. Under projektet gjorde Tukes inspektionsbesök på 47 husdjursgårdar och djurparker. Husdjursgårdarna har sluppit allvarliga olyckor nästan helt under de senaste åren.

De största behoven av förbättringar av säkerheten på husdjursgårdar gäller planeringen och underhållet av lekplatser för barn och instruktionerna till kunderna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utförde intensifierad övervakning av husdjursgårdar i år och i fjol. Under projektet gjorde Tukes inspektionsbesök på 47 husdjursgårdar och djurparker. Husdjursgårdarna har sluppit allvarliga olyckor nästan helt under de senaste åren.

Husdjursgårdarna får besök av flera tiotusentals barn och deras föräldrar varje år. Eftersom barn och djur alltid är en oberäknelig kombination måste de som driver en husdjursgård ha kompetens att arbeta med djur. Att välja ut de rätta djurarterna och individerna som besökarna får titta på eller klappa kräver mycket kunnande av dem som driver husdjursgårdarna. Under inspektionsbesöken framgick det att kunnandet hos dem som driver husdjursgårdarna är på en god nivå. Största delen av dem har utbildning i djurrelaterade branscher eller i övrigt lång erfarenhet av arbete med djur.

På de flesta husdjursgårdarna är djuren små tama husdjur. På vart femte ställe som Tukes inspekterade fanns också djur till skådande som klassificeras som farliga. Husdjursgården ska förhindra att de kan komma in kontakt med kunderna. Djur som klassificeras som farliga är bl.a. vildsvin och strutsar. Djurens inhägnader var i huvudsak i gott skick i de inspekterade objekten.

Däremot var instruktionerna till kunderna ställvis bristfälliga på husdjursgårdarna. Tukes efterlyste bättre instruktioner särskilt på gårdar där kunderna promenerar runt på egen hand eller där avstånden är stora.

– Vikten av bra instruktioner framhävs särskilt på gårdar där kunden inte hela tiden följs av personal som kan ge råd och instruktioner. Om kunden plötsligt drabbas till exempel av en sjukdomsattack under rundvandringen ska gårdens adressuppgifter vara lätta att hitta så att det är möjligt att tillkalla hjälp. Personalens kontaktinformation är till hjälp för kunderna vid mindre olyckor, säger överinspektör Kielo Kestinmäki.

Lekredskap som är avsedda för konsumentanvändning ska inte användas på husdjursgårdar

Vid Tukes inspektionsbesök framgick det att husdjursgårdar ofta använde lekredskap som endast är avsedda för konsumentanvändning, dvs. som endast får användas på gården i privata hem. De är inte konstruerade för att användas av kunder på offentliga platser varje dag. Eftersom redskap för lekplatser på offentliga platser dagligen utsätts för hårt slitage omfattas de av strängare säkerhetskrav (standarden EN 1176) än lekredskap som är avsedda för konsumentanvändning. Dessutom hade underhållet av lekredskapen på husdjursgårdarnas lekplatser ofta försummats, och det fanns farliga ställen på lekredskap och klätterelement. Många lekredskap på lekplatserna var också ohjälpligt alldeles för gamla.

– Det finns många risker. Ett lekredskap kan falla omkull, eller så kan ett barn falla ner från hög höjd eller fastna i redskapet. Det är särskilt farligt om barnet blir hängande från sitt huvud. Om barnen klättrar på högre höjder i redskapen ska lekområdet ha ett underlag av ett stötdämpande material som skyddar barnet om det faller ner. Samma material ska också användas bland annat under gungorna, berättar överinspektör Kielo Kestinmäki.

Det gäller också att försäkra sig om att andra platser för aktiviteter, till exempel badplatser, vattenområden och gamla arbetsmaskiner är trygga. Små barn kan göra sig illa till exempel om de får klättra på en gammal traktor. Om det finns trampoliner eller hoppborgar på husdjursgården ska övervakning ordnas för dem.

Bristfälliga kunskaper om konsumentsäkerhetslagen på många husdjursgårdar

Det finns cirka 120 husdjursgårdar av olika typer i Finland.  De finns i alla storlekar: de minsta har några tiotals besökare om året medan besökarmängderna på de största gårdarna kan uppgå till nästan 100 000 personer om året.

Konsumentsäkerhetslagen gäller alla husdjursgårdsföretagare. Enligt lagen ska företagaren bland annat upprätta ett säkerhetsdokument, ge kunden tillräckliga säkerhetsinstruktioner och anmäla allvarliga olyckor till Tukes.

Vid Tukes inspektionsbesök framgick det att lagens krav var okända på många husdjursgårdar. Husdjursgårdar har ingen egen takorganisation. Därför varierar verksamhetssätten, och hela branschen präglas av kunskapsbrister. Tjugo procent av gårdarna hade inte upprättat något säkerhetsdokument för sin tjänst. Syftet med dokumentet är att hjälpa husdjursgårdarna att identifiera säkerhetsrisker i verksamheten och att planera åtgärder för att förebygga och förhindra dem. Över hälften av de gårdar som projektet omfattade saknade den bokföring av olycksfall som lagen kräver. Husdjursgårdsföretagarna förhöll sig med allvar till den respons som de fick och var villiga att utveckla säkerheten på gårdarna tillsammans med myndigheterna.

För att stödja säkerhetsarbetet på husdjursgårdarna har Tukes publicerat råd om säkerheten på husdjursgårdarna (Kotieläinpihan turvallisuuspolku, på finska). På hösten ordnas dessutom några regionala utbildningar för gårdarna.

De husdjursgårdar som Tukes inspekterade på kartan:

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kielo Kestinmäki, p. 029 5052 095

sähköposti muotoa: [email protected]

Kuluttajatuotteet