Hoppa till innehåll

Torrdräkt är personlig skyddsutrustning

Tukes
16.2.2017 8.42
Pressmeddelande

Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig skyddsutrustning. Under benämningen torrdräkt ska endast marknadsföras sådana produkter som uppfyller kraven i lagstiftningen om personlig skyddsutrustning.

För tillfället marknadsförs två olika slags klädsel som torrdräkter:

  • torrdräkter vars uppgift är att ge komfort och skydd mot t.ex. regn och vattenstänk
  • torrdräkter som är avsedda att skydda mot kallt vatten.

Torrdräkter används av bl.a. paddlare, seglare och långfärdsskridskoåkare. Person som hamnar i vattnet hålls torr och varm längre tack vare torrdräkten. Då funktionsförmågan bevaras längre underlättas räddningen ur vattnet.

Benämningen torrdräkt kan vara vilseledande

Under benämningen torrdräkt ska endast marknadsföras sådana produkter som uppfyller kraven i lagstiftningen om personlig skyddsutrustning.

– Produkter som liknar torrdräkter som anses vara personlig skyddsutrustning ska marknadsföras med något annat namn än torrdräkt. Inte heller ska man i produktbeskrivningen framföra påståenden som antyder att produkten har skyddande egenskaper eller ger en felaktig bild av användningsändamålet, säger överinspektör Katri Sihvola vid Tukes.

Då du köper en torrdräkt som skyddar mot kallt vatten, se till att

  • produkten har en CE-märkning
  • produkten åtföljs av bruksanvisning på finska och svenska.
  • det i bruksanvisningen uppges namnet på det anmälda organ som utfört typkontrollen samt dess adress och identifieringsnummer med fyra siffror.

En personlig skyddsutrustning är en anordning, ett redskap eller skyddsklädsel som är konstruerad för att användas av en person för att skydda dennes hälsa eller säkerhet mot en hotande fara.

Klassificeringen av torrdräkter har behandlats i EU-kommissionens arbetsgrupp för tillämpning av direktivet om personlig skyddsutrustning. Arbetsgruppen har ansett att torrdräkter som skyddar mot kallt vatten är personlig skyddsutrustning av grupp II.

Innan personlig skyddsutrustning av grupp II släpps ut på marknaden ska den EG-typkontrolleras av ett anmält organ som bedömer att produkten uppfyller kraven i lagstiftningen och ger den ett EG-typkontrollintyg. Tillverkaren eller av denne befullmäktigad representant ska utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse och fästa en CE-märkning på produkten. På Tukes webbplats finns närmare information om kraven på torrdräkter och personlig skyddsutrustning.

Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för att produkterna är trygga och uppfyller de krav som gäller för dem.

Tukes övervakar personlig skyddsutrustning och konsumtionsvaror som saluförs genom riskorienterade stickprov. Myndigheten kontrollerar inte i förväg produkter som kommer till försäljning, utan tillverkaren, importören och distributören ska se till att produkterna är trygga och i överensstämmelse med kraven innan dessa släpps ut på marknaden.

Mer information:
Överinspektör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197,
e-post: [email protected]