Konsumenterna måste informeras om vilka krav som gäller för installation av eltillbehör

Tukes 28.6.2013 11.09
Pressmeddelande

Elinstallationsmaterial säljs fritt till konsumenterna i järnhandeln och motsvarande butiker. I allmänhet krävs det elmontörskompetens och elentreprenadrättigheter för att få installera de här tillbehören. En konsument som köper installationsmaterial känner inte alltid till installationskraven och får inte råd om saken i butiken som säljer varan. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar branschaffärerna att se till att konsumenter som köper installationsmaterial får information om korrekt och säker användning av materialet, detta för att undvika livsfarliga installationer som gjorts utan kompetens.


Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) kräver att konsumenterna skall lämnas tillräckliga uppgifter för att de skall kunna bedöma de faror som är förenade med konsumtionsvaror. I statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) föreskrivs även att konsumenten skall lämnas uppgift om att hopmontering, installation och motsvarande arbeten som hänför sig till konsumtionsvaran kräver tillräcklig behörighet eller annars tillräcklig yrkesskicklighet, om uppgiften behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som konsumtionsvaror kan medföra.

Vid Tukes övervakning upptäcks varje år entreprenörer som saknar laglig rätt att utföra elinstallationer på ett arbetsobjekt. Enligt övervakningsresultaten utförs fortfarande alltför många olagliga elarbeten. Allvarliga brister i elinstallationernas säkerhet förekommer till exempel ofta i saneringsobjekt och småhus. Bakgrunden är ofta att installationer även utförs av andra än kunniga och ansvarskännande elentreprenörer.

I samband med försäljningen av elinstallationsmaterial skall konsumentkunder ges tillräcklig information om vem som får installera de produkter som säljs. I anslutning till alla anordningar och tillbehör som är avsedda för fast installation i elnätet skall det finnas tydlig information om att installationsarbetet endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller entreprenör som har behörighet eller i undantagsfall av någon annan elyrkesman. Tabellen nedan visar exempel på olika produktgrupper och vem som har rätt att installera dem.

Konsumenterna kan informeras om saken exempelvis med klistermärken på produkterna (till exempel med texten "Får endast installeras av en behörig elyrkesman") eller med skyltar i butiken, informationsblad och texter som fogas till bruksanvisningarna. Tukes fäster uppmärksamhet vid saken vid sina marknadsövervakningsbesök och ger vid behov råd till butikerna.

Vem får installera Elyrkesmän Konsumenterna

eluttag och strömbrytare

x  

kopplingsdosor

x  

kablar för fast installation (t.ex. MMJ, MCMK)

x  

anordningar i gruppcentraler (t.ex. automatsäkringar,  jordfelsbrytare, säkringssocklar)

x  
elspisar och elektriska bastuaggregat x  
delar i enfasiga förlängningssladdar¹, skyddsklass 0 och I x x
delar i sladden till en stickproppsansluten elapparat², skyddsklass 0, I och II x x
takarmaturer som ansluts till en sockerbit eller ett lamputtag x x
delar som ingår i skyddsspänningssystem på mindre än 50 V x x


¹ Standarden SFS 5993 om förlängningssladdar avsedda för privathushållsbruk förutsätter att förlängningssladdens förlängningsuttag måste ha en säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare behövs inte ifall förlängningssladdens kapslingsklass är minst IPX4. De stickproppar och förlängningsuttag som används i förlängningssladdar ska uppfylla kraven som ställs i standarden SFS 5610.

² Standarden SFS 5610 om stickproppar avsedda för hushållsbruk förutsätter att en stickpropp avsedd för en anordning av klass II ska ha fast sladd. Försäljningen av stickproppar av klass II utan fast sladd till konsumenter är inte tillåten.

Mer information:
Elprodukter-gruppen
[email protected]
tel. 029 5052 000