Konsumenterna ska informeras om nanomaterial i kosmetiska produkter

Tukes 18.3.2013 7.49
Pressmeddelande

SHM och Tukes informerar I fortsättningen kan konsumenterna kontrollera på förpackningen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Även produktens ursprungsland ska anges på förpackningen, om produkten är tillverkad utanför EU. Övergångstiden för förändringarna går ut 11.7.2013, då EU:s nya kosmetikaförordning börjar tillämpas i praktiken.

Tidigare måste produkter med en hållbarhet på högst 30 månader märkas med ”parasta ennen / bäst före”. Direkt i samband med påskriften har det funnits anteckning om den tidpunkt då hållbarhetstiden går ut eller en hänvisning till var på förpackningen tidpunkten har antecknats. I fortsättningen ersätts märkningen med datum för kortaste hållbarhet. Hållbarhetstiden kan anges med en s.k. timglassymbol eller uttrycket ”parasta käytettynä ennen / bäst före utgången av” följt av tidsangivelse för produktens hållbarhet eller en hänvisning till var på förpackningen tidsangivelsen finns.

Produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader märks även i fortsättningen på samma sätt som tidigare med angivelsen ”hållbarhet för öppnad förpackning” som anger hur länge produkten är säker att använda efter öppnandet. Alla övriga krav på förpackningspåskrifter enligt den nuvarande lagstiftningen förblir oförändrade.

Verksamhetsutövarna har fortfarande ansvaret för säkerheten

Principen i gällande kosmetikalagstiftning är att det bara ska finnas säkra produkter på marknaden. Samma princip ingår även i den nya kosmetikaförordningen.

Enligt förordningen ska en ansvarig person (verksamhetsutövare) utses för varje kosmetisk produkt på EU-marknaden. Den ansvariga personen ska se till att endast säkra produkter vars säkerhet bedömts i enlighet med förordningen släpps ut på marknaden. Även återförsäljarna ska för sin del agera med omsorg.

Nya krav har också ställts på kosmetiska produkters spårbarhet. Genom kraven försöker man säkra möjligheten att spåra produkter genom hela produktionskedjan och förbättra informationen i aktörskedjan. Dessutom måste kosmetiska produkter, både nya produkter och sådana som redan finns på marknaden, i fortsättningen anmälas till kommissionens elektroniska databas (CPNP). Anmälningsförfarandet ersätter de nationella registreringsförfarandena och har kunnat användas ända sedan 11.1.2012.

Företagen måste börja iaktta kraven i förordningen proaktivt, eftersom alla kosmetiska produkter måste uppfylla kraven i förordningen 11.7.2013. Tillsynen över att förordningen efterlevs utövas huvudsakligen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen.

EU:s kosmetikaförordning ersätter den nationella kosmetikalagstiftningen som baserar sig på det nuvarande kosmetikadirektivet. Eftersom det är fråga om en EU-förordning tillämpas den direkt i alla EU-medlemsstater. Därför förnyas som bäst även Finlands nationella lag.

Mer information

konsultativa tjänstemannen Marilla Lahtinen, STM, 02951 63313, [email protected]

juristen Pauliina Kanerva, telefon 029 5052 136, [email protected]

Kosmetiska preparat

Nanomaterial och nanoteknologi 

EU:s kosmetikaförordning (1223/2009/EG)

Kosmetika (Tukes)

Cosmetics (Kommissionen)

Kommissionens elektroniska anmälningssystem för kosmetiska produkter (CPNP)