Övervakningen av kylföretags behörighet överfördes till Tukes

Tukes 2.9.2014 9.28
Pressmeddelande

Den nya miljöskyddslagen (527/2014) trädde i kraft den 1 september. I och med den reviderade lagen överfördes övervakningen av kylföretags behörighet från Finlands miljöcentral till Säkerhets- och kemikalieverket. Miljöskyddslagen   Syftet med den reviderade miljöskyddslagen är att uppdatera lagstiftningen och effektivisera tillståndsförfarandet och övervakningen av tillstånd inom miljöskyddet. I och med lagen överfördes övervakningen av behörighetskrav inom kylbranschen till Tukes. Lagen trädde i kraft den 1 september 2014. Behörighetskrav inom kylbranschen  Varje montör som arbetar med kylmedier ska vara införd i Tukes behörighetsregister för kylbranschen. Dessutom ska verksamhetsutövaren ha av Tukes utfärdat intyg för kylanläggningsaffär. Behörighetskraven inom kylbranschen grundar sig på examina eller behörighetsprov. Installations- och servicearbeten inom kylbranschen får inte utföras utan behörighetsintyg eller intyg för kylanläggningsaffär. Brott mot miljöskyddslagen kan leda till verksamhetsförbud eller böter. Tukes kan också besluta att återkalla behörighetsintyget, om en verksamhetsutövare eller en person inte längre uppfyller behörighetskraven. Verksamhetsutövare som bryter mot behörighetskraven kan anmälas till Tukes t.ex. via e-post till [email protected] Mer info: Överingenjör Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519 Säkerhetsingenjör Nina Vuontisjärvi, tfn 029 5052 [email protected] Författningar: Miljöskyddslag (527/2014) Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser (452/2009)